"Management Forum, nr. 2, vol. 4"

Libra identifier: 166285

Table of Contents

Wstęp 2

Seweryn Spałek: Doskonalenie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (Advancement in managing projects in the company) 4

Anna Piekarczyk: Rola metodyki myślenia sieciowego w rozwiązywaniu kompleksowych problemów (The role of network thinking in solving complex problems) 11

Ewa Stroińska: Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji w organizacji (Socio-cultural determinants of innovations in organizations) 17

Radosław Drozd, Wioleta Kucharska: Strategiczne i operacyjne uwarunkowania wdrożeń innowacji w kontekście gospodarki sieciowej (Strategic and operational conditions for innovation implementation in the network economy context) 25

Anna Maria Lis, Marita McPhillips: Czynniki sukcesu w zarządzaniu inicjatywą klastrową na przykładzie inicjatywy Interizon (Success factors in cluster initiative management − Interizon cluster case study) 30