"Wielowymiarowość badań biodemograficznych i związki z innymi naukami"

Libra identifier: 169783

Table of Contents

Od organizatorów 7

Część I. Wielkość rodziny i płodność – możliwości rekonstrukcji 9

CEZARY KUKLO, Demografii historycznej wkład do nauk o rodzinie 11

MICHAŁ KOPCZYŃSKI, Źródła do rekonstrukcji struktury chłopskich i szlacheckich gospodarstw domowych na ziemiach polskich w XVII i XVIII wieku 33

MACIEJ HENNEBERG, Metody odtwarzania płodności w populacjach lokalnych 49

Część II. Biologia dawnych populacji ludzkich w świetle badań genetycznych i źródeł archiwalnych 59

ALICJA BUDNIK, Możliwości odtwarzania struktury genetycznej populacji na podstawie źródeł historycznych 61

MACIEJ HENNEBERG, Biologiczne konsekwencje zmian w strukturze i dynamice demograficznej populacji ludzkich w XXI wieku 77