"Rozprawy Komisji Językowej t. 63"

Libra identifier: 175767

Table of Contents

Izabela Ejsmunt-Wieczorek, Tautologia przedrostków werbalnych w gwarach 5

– Tautology of verbal prefixes in dialects 16

Irena Jaros, Przymiotnikowe derywaty o znaczeniu niepełnej cechy i ich prefigowane synonimy w gwarach Polski centralnej 17

– A djectival derivatives with the meaning of incomplete feature and their prefixed synonyms in central Poland dialects 34

Elwira Kaczyńska, Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego. Część 3: zjawiska fonetycznei morfologiczne ograniczone terytorialnie 35

and morphological phenomena 51

Renata MA RCINIAK -FIRADZA , Tradycja utrwalona w nazewnictwie stroju ludowego Księżaków łowickich 53

– Tradition eternalized in folk outfit names typical for Księżacy from Łowicz 67

Joanna MA RSZA ŁEK, To nie moja wina… – obraz oskarżonego usprawiedliwiającego się w tekstach protokołów przesłuchań 69

– It’s not my fault… – image of the accused who justifies in texts of interrogation protocols 86

Marzena MIŚKIEWICZ, Praca i ziemia jako wartości szczególnie cenione w społeczności wiejskiej (na przykładzie Drogi przez wieś Wincentego Burka) 87

– The work and the arable land as values highly prized in the rural community(on the example of Droga przez wieś by Wincenty Burek) 99

Katarzyna OSTROWSKA , „Polskie gwary na wyginięciu?”, czyli obraz polszczyzny ludowej i regionalnej w wypowiedziach użytkownikówforum.mlingua.pl 101

– „Are polish local dialects extinct?”, the image of folk and regional polish on the basis of forum.mlingua.pl 116

Halina PELCOWA, Dawna rzeczywistość wiejska w językowo-kulturowym obrazie współczesnej wsi 117

– O ld reality of the village in a linguistic and cultural view of contemporary village 127

Agnieszka Raszewska-Klimas, Nazwy własne w powieści Ewy Nowackiej Małgosia contra Małgosia 129

– Proper names in the novel Małgosia v. Małgosia by Ewa Nowacka 142

Rafał ZARĘBSKI, Czasowniki z przedrostkiem re- w dawnej i współczesnej polszczyźnie (na tle wybranych języków słowiańskich) 143

– Verbs with the prefix re- in old and contemporary polish (compared to some other slavic languages) 158