"Ekonomia XXI Wieku 4(12)"

Libra identifier: 178023

Table of Contents

Wstęp 8

Wirginia Doryń: Eksport według klasy wielkości przedsiębiorstw – analiza struktury / Export by enterprise size class – structure analysis 10

Anna Misztal: Analiza wyników działalności MSP z kapitałem zagranicznym w Polsce / Analysis of results of SME’s with foreign capital in Poland 23

Ewa Jastrzębska: Biznes na rzecz rozwoju zrównoważonego – dobre praktyki / Business for sustainable development – good practices 35

Małgorzata Burchard-Dziubińska: Ryzyko pogodowe na rynku ubezpieczeń / Weather risk on the insurance market 47

Leszek Woźniak, Marian Woźniak: Wiedza tradycyjna i lokalna w kreowaniu ekoinnowacji w gospodarce żywnościowej / Traditional and local knowledge in creating ecoinnovation in food economy 58

Franciszek Kapusta: Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i jej mieszkańców w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej / Food security of Poland and its inhabitants during the pre-accession and after accession period to the European Union 69