"Transport towarów w projekcie One Belt and One Road jako component globalnego łańcucha dostaw"

Libra identifier: 202667

Table of Contents

Wstęp 7

1.1. Trendy rozwojowe determinujące kierunki zmian społeczno-gospodarczych 10

Rozdział 1. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania łańcuchów dostaw 10

1.2. Wpływ procesu globalizacji na kształtowanie łańcuchów dostaw 14

1.3. Istota zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw w warunkach globalizacji 18

1.4. Koncepcja zrównoważonego łańcucha dostaw w globalnej strategii logistycznej 23

2.1. Problematyka systemów logistycznych i transportowych w kontekście konkurencyjności gospodarki 29

Rozdział 2. System transportowy jako element konkurencyjności łańcuchów dostaw na rynkach międzynarodowych 29

2.2. Kierunki rozwoju konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu w polityce transportowej Unii Europejskiej 34

2.2.1. Koncepcja rozwoju transportu zrównoważonego 34

2.2.2. Cele i kierunki strategiczne polityki transportowej Unii Europejskiej 37

2.3. Transport intermodalny w aspekcie rozwoju konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu 44

3.1. Koncepcja inicjatywy One Belt and One Road 49

Rozdział 3. Główne założenia i cele inicjatywy One Belt and One Road 49

3.2. Finansowanie i umowy międzynarodowe statuujące inicjatywę One Belt and One Road 53

3.3. One Belt and One Road w transporcie kolejowym 58

3.4. One Belt and One Road w transporcie morskim 61

3.5. One Belt and One Road w transporcie lotniczym 63

4.1. Cechy transportu kolejowego 67

Rozdział 4. Przystosowanie infrastruktury kolejowej między Europą i Azją na rzecz możliwości wdrożenia inicjatywy One Belt and One Road 67

4.2. Infrastruktura kolejowa w Polsce 69

4.3. Infrastruktura kolejowa w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi 75

4.4. Infrastruktura kolejowa w Chinach 79

4.5. Infrastruktura kolejowa w Europie Zachodniej 83

5.1. Istota i cele dobrych praktyk w transporcie kolejowym 87

Rozdział 5. Dobre praktyki w zakresie przewozów ładunków transportem kolejowym z Europy do Chin 87

5.2. Wrażliwość transportu kolejowego na warunki pogodowe 90

5.3. Chińskie przepisy importowe i inne wymogi w dostępie do rynku 92

5.4. Przykłady dobrych praktyk w zakresie transportu ładunków z udziałem kolei 96

5.4.1. Transport wina z Europy do Chin w kontenerach izolowanych 96

5.4.2. Proces załadunku towarów ponadgabarytowych do kontenerów przewożonych transportem kolejowym 99

Zakończenie 105

Bibliografia 107

Spis rysunków, tabel i wykresów 117