"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 491. Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony"

Libra identifier: 203266

Table of Contents

Wstęp 10

Hanna Adamska, Stanisław Minta: Rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle dokumentów strategicznych 12

Agnieszka Becla: Problematyka ekologiczno-ekonomiczna w świetle Goldman Environmental Prize 20

Bogusław Bembenek: Klastry przemysłu 40 w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy 32

Anna Bisaga: Procesy modernizacyjne w rolnictwie a zrównoważony rozwój 46

Elżbieta Broniewicz, Ewelina Dziurdzikowska: Metody wielokryterialne w równoważeniu procesów społeczno-gospodarczych 54

Agnieszka Ciechelska: Recykling odpadów komunalnych jako miernik realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie Polski i Słowenii 64

Stanisław Czaja: Prekursorski wkład Kennetha E Bouldinga w powstanie ekonomii zrównoważonego rozwoju 76

Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk: Wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na rozwój rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych w długim okresie 87

Andrzej Czyżewski, Katarzyna Smędzik-Ambroży: Dopłaty do dóbr publicznych w rolnictwie indywidualnym w Polsce po integracji z UE 98

Wojciech Dąbek: Koncepcja rozwoju zrównoważonego według Austriackiej Szkoły Ekonomii 108

Agnieszka Dembicka-Niemiec: Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w kontekście gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie województwa opolskiego 117

Sylwia Dziedzic: Aspekty środowiskowe w krajowych inteligentnych specjalizacjach w obszarze „Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa” 125

Bogusław Fiedor: Istota i wartościowanie kapitału naturalnego w ujęciu ekonomii ekologicznej 137

Bartosz Fortuński: Wpływ handlu zagranicznego Republiki Federalnej Niemiec na jej rzeczywistą emisję CO2 147

Joanna Gajda: Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy 159

Kazimierz Górka, Brygida Grzeganek-Więcek, Romuald Szopa: Prorozwojowa koncepcja przedsiębiorstwa działającego w erze wiedzy i informacji, oparta na czwartej rewolucji przemysłowej 173

Kazimierz Górka, Brygida Grzeganek-Więcek, Romuald Szopa: Przesłanki i kierunki reindustrializacji gospodarki 182

Kazimierz Górka, Agnieszka Thier: Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym 193

Andrzej Graczyk: Zastosowanie podejścia Presja-Stan-Reakcja do problemu ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych w Polsce 203

Marzena Hajduk-Stelmachowicz: Wdrażanie i certyfikowanie ekoinnowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego – aspekt kosztowy 211

Ewa Jastrzębska: Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa idea czy stare podejście? dobre praktyki społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw 221

Karol Kociszewski: Polityka finansowego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce 236

Piotr Komoszyński: Potencjał Polski południowo-zachodniej w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych – artykuł przeglądowy 245

Waldemar Kozłowski: Ocena wielokryterialna inwestycji infrastrukturalnej na przykładzie odcinka S7 Miłomłyn-Ostróda 253

Krzysztof Kud: Małe gospodarstwa rolne jako ekoinnowacyjny element rozwoju zrównoważonego obszarów nadrzecznych 265

Marcin Łuszczyk: Uwagi do planu rozwoju elektromobilności w Polsce 274

Rafał Miłaszewski, Damian Panasiuk: Analiza kosztów stacji uzdatniania wód powierzchniowych w Polsce 285

Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek: Ekoinnowacyjność i zrównoważony rozwój ekoklastrów w kontekście koncepcji klastrów energii 295

Monika Paradowska: Rywalizacja i wykluczenie a postulaty transportowe – przykłady oddziaływań 309

Tadeusz Pindór: Technologie przełomowe w gospodarowaniu nieodnawialnymi zasobami naturalnymi 324

Krzysztof Posłuszny: Metody oceny zrównoważonej działalności przedsiębiorstw przemysłowych 333

Paulina Stachura: Analiza dekompozycyjna indeksu efektywności energetycznej ODEX dla Polski w latach 2000-2014 341

Konrad Turkowski: Udział społeczności lokalnej w zrównoważonym zarządzaniu środowiskiem na przykładzie jezior Łajskiego i Kośno 353

Marian Woźniak: Czynniki kształtujące trwałość obszarów wiejskich województwa podkarpackiego 365

Renata Żaba-Nieroda: Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych 377