"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 498. Nauki ekonomiczne w XXI - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze"

Libra identifier: 203865

Table of Contents

Wstęp 10

Eric Ambukita: Współpraca Unii Europejskiej z krajami grupy Afryki, Karaibów i Pacyfiku z uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej 12

Elżbieta Bombińska: Obecność handlowa (GATS-3) jako forma świadczenia usług w handlu międzynarodowym 23

Eliza Chilimoniuk-Przeździecka: Offshoring procesów opartych na wiedzy – analiza eksportu usług 33

Andrzej Cieślik: Firmy z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce: lokalizacja i orientacja eksportowa 49

Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek: Globalne łańcuchy wartości dodanej i eksport pośredni: przypadek Polski 58

Małgorzata Dziembała: Polityki innowacyjne w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej w dobie globalizacji 69

Krzysztof Falkowski: Konsekwencje „klątwy surowcowej” dla międzynarodowej konkurencyjności Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Rosji 84

Monika Fiedorczuk: Perspektywy rozwoju gospodarki Rosji w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego 94

Agnieszka Hajdukiewicz: Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie 103

Anna Janiszewska: Polityka imigracyjna Australii 113

Dorota Jegorow: Dysproporcje w rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej (w kontekście dochodów indywidualnych i krajowych) 123

Karolina Klecha-Tylec: Unia Europejska–ChRL: uwarunkowania i ewolucja relacji gospodarczych 134

Artur Klimek: Efekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze usług biznesowych w Polsce 142

Dominik Kopiński: Koncepcja globalnych dóbr publicznych we współczesnych stosunkach międzynarodowych: od teorii do praktyki 150

Kamil Kotliński: Skutki brexitu dla budżetu Unii Europejskiej 160

Andżelika Kuźnar: Kraje Grupy Wyszehradzkiej w globalnych łańcuchach wartości 168

Elżbieta Majchrowska: Perspektywy rozwoju stosunków handlowych Polski z Kanadą w świetle umowy CETA 182

Bartosz Michalski: Nasz zbyt bliski niemiecki przyjaciel? Analiza polsko-niemieckiego handlu wewnątrzgałęziowego w latach 2001-2016 193

Edward Molendowski: Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle nowych państw członkowskich UE 210

Aleksandra Nacewska-Twardowska: Partycypacja Polski w globalnych łańcuchach wartości 223

Michał Nowicki: Global economic disorder jako alternatywa dla global economic governance 233

Karolina Pawlak, Katarzyna Kita: Rola krajów UE i USA w światowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi 241

Agnieszka Piekutowska: Wpływ kryzysu gospodarczego na migracje międzynarodowe na przykładzie Unii Europejskiej 252

Ewa Polak, Waldemar Polak: Współczesne uwarunkowania polityki gospodarczej 264

Małgorzata Raczkowska: Nierówności dochodowe w kontekście jakości życia w krajach Unii Europejskiej 274

Piotr Rubaj: Bilans korzyści i zagrożeń w handlu zagranicznym polskich przedsiębiorstw na rynkach krajów pozaeuropejskich 285

Jerzy Rymarczyk: Antykryzysowe reformy w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej 298

Dominik A. Skopiec: Chińskie państwowe fundusze majątkowe jako globalni inwestorzy instytucjonalni 307

Monika Słupińska: Europa w dobie kryzysu – przewidywane scenariusze reform 317

Tadeusz Sporek: Przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych Chin w aspekcie regionalnym i globalnym 327

Jacek Szlachta, Janusz Zaleski: Wyzwania polskiej polityki regionalnej w kontekście polityki spójności UE po roku 2020 337

Paweł Śliwiński: Kryzys zadłużenia Portoryko jako przykład kryzysu w kraju peryferyjnym unii walutowej 352

Jowita Świerczyńska: Instytucje unijnego kodeksu celnego w roli czynników zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw 364

Barbara Wieliczko: Wpływ globalnego otoczenia na wspólną politykę rolną 375