"Tyflopsychologia"

Libra identifier: 206025

Table of Contents

Wstęp 8

Niepełnosprawność wzroku w kontekście rozwoju w biegu życia 12

Rozdział I 12

Wprowadzenie 12

Koncepcja zadań rozwojowych 13

Niepełnosprawność wzroku i jej funkcjonalne następstwa 19

Podsumowanie 29

Rozdział II 30

Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo (0 – 5/6 lat) – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe 30

Wprowadzenie 30

Nauka chodzenia a zadania rozwojowe 31

Nauka jedzenia jako zadanie rozwojowe 41

Nauka mówienia a zadania rozwojowe 45

Uczenie się panowania nad wydalaniem produktów przemiany materii 55

Nauczenie się odróżniania płci i przestrzegania norm dotyczących sfery płciowej 56

Przyswojenie pojęć i słów do opisu otoczenia fizycznego i społecznego 61

Przyswojenie umiejętności umożliwiających naukę czytania 64

Podsumowanie 69

Rozdział III 72

Wiek szkolny – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe 72

Wprowadzenie 72

Pełnienie roli ucznia – płaszczyzna edukacyjna 74

Pełnienie roli ucznia – płaszczyzna społeczna 79

Nabywanie podstawowych technik szkolnych 89

Realizacja zadań rozwojowych a problemy psychiczne 105

Podsumowanie 107

Rozdział IV 110

Adolescencja – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe 110

Wprowadzenie 110

Stopień realizacji zadań rozwojowych przez adolescentów z niepełnosprawnością wzroku 111

Niezależność emocjonalna od rodziców i budowanie relacji z rówieśnikami 115

Wsparcie rodzicielskie i rówieśnicze 121

Świadomość ról płciowych i nawiązywanie relacji romantycznych 125

Kształtowanie tożsamości 129

Posługiwanie się systemem wartości 132

Wybór zawodu i przygotowanie do zatrudnienia 135

Realizacja zadań rozwojowych a problemy psychiczne 140

Podsumowanie 144

Rozdział V 148

Wczesna dorosłość – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe 148

Wprowadzenie 148

Odgrywanie ról rodzinnych 149

Prowadzenie domu i opieka nad dziećmi 152

Nawiązanie kontaktu z grupą społeczną/akademicką i osiągnięcie sukcesu akademickiego 156

Rozpoczęcie pracy zawodowej jako zadanie rozwojowe 163

Podjęcie obowiązków obywatelskich 169

Podsumowanie 170

Rozdział VI 174

Średnia dorosłość – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe 174

Wprowadzenie 174

Uzyskanie i utrzymywanie biegłości w wykonywaniu pracy zawodowej 175

Akceptacja zmian fizjologicznych typowych dla wieku średniego 182

Podsumowanie 185

Rozdział VII 188

Późna dorosłość – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe 188

Wprowadzenie 188

Przystosowanie się do zmniejszania się sił fizycznych i pogarszania stanu zdrowia 190

Zmiany w otoczeniu fizycznym 200

Przejście na emeryturę, zmniejszenie się dochodów i pełnienie nowych ról społecznych 207

Przystosowanie się do śmierci współmałżonka 210

Nawiązanie bliskich kontaktów z grupą osób w podobnym wieku 212

Podsumowanie 214

Bibliografia 218

Akty prawne 273

Netografia 273

Spis rycin 274

Spis tabel 275

Indeks rzeczowy 276