"Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego"

Libra identifier: 206233

Table of Contents

Wstęp 7

1. Rola bibliotek w społeczeństwie XXI wieku 11

1.1. Biblioteki w zapisie ustawowym 12

1.2. Typy współczesnych bibliotek, ich funkcje, zadania i misja 14

1.3. Nowoczesny design bibliotek odpowiedzią na współczesne oczekiwania czytelników 26

2. Koncepcja marketingu wewnętrznego na gruncie bibliotecznym: istota i podstawowe założenia 31

2.1. Marketing wewnętrzny w ujęciu teoretycznym 32

2.2. Marketing wewnętrzny na gruncie bibliotecznym 38

2.3. Biblioteczny marketing wewnętrzny jako odpowiedź na współczesne wyzwania stawiane bibliotekom w społeczeństwie informacyjnym 50

3. Marketing biblioteczny jako przedmiot zainteresowania badaczy 53

3.1. Marketing biblioteczny w literaturze przedmiotu 53

3.2. Biblioteczny marketing wewnętrzny w literaturze przedmiotu 58

3.3. Biblioteczny marketing wewnętrzny w ujęciu statystycznym 62

4. Marketing wewnętrzny w bibliotekach województwa łódzkiego w świetle wyników badań własnych 65

4.1. Metodyka badania 65

4.2. Charakterystyka i struktura badanej próby 75

4.3. Analiza wyników badania 79

4.3.1. Komunikacja wewnętrzna w bibliotece 79

4.3.2. System motywacyjny w bibliotece 97

4.3.3. Wybrane aspekty kultury organizacyjnej w bibliotece i ogólne uwarunkowania procesu pracy 134

4.4. Wnioski końcowe 161

Bibliografia 171

Spis tabel, schematów i wykresów 183

Załącznik 1. Baza bibliotek zatrudniających jednostki populacji badanej wytypowane do próby 191

Załącznik 2. Marketing biblioteczny (1991–2016). Bibliografia polskich publikacji w porządku chronologicznym 219

Indeks do bibliografii Marketing biblioteczny (1991–2016) 247

Załącznik 3. Marketing biblioteczny: dane liczbowe dotyczące publikacji w latach 1991–2016 261

Od redakcji 263