"Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością"

Libra identifier: 212504

Table of Contents

Początek 9

ZAGĘSZCZANIE MAPYGrażyna Borkowska, Czytanie mapy: Litwa na przełomie lat 50. i 60. XIX stulecia 15

Renata Stachura-Lupa, „Młodzi” i „starzy” w Krakowie 32

Iwona Węgrzyn, Galicyjska lekcja roku 1863. Powstanie jako narodowe samobójstwo – w kręgu stańczykowskich metafor i diagnoz 43

Ewa Paczoska, Co się zdarzyło w roku 1867? 56

Joanna Dobrowolska, Dekada rewolucyjnych demokratów, czyli Polacy i Pierwsza Międzynarodówka 70

Tadeusz Budrewicz, O ruchliwości przestrzennej literatów dekady postyczniowej 88

Dawid Maria Osiński, W stronę diaspory syberyjskiej, czyli „sceny z życia koczującego” w latach 60. XIX wieku 104

PRZEMIESZCZENIAElżbieta Dąbrowicz, Pożegnania z romantyzmem. 1859–1863 125

Izabela Poniatowska, Franciszek Salezy Dmochowski. Między epokami 144

Andrzej Fabianowski, Kornel Ujejski i tom Dla Moskali w kontekście romantycznego słowianofilstwa i romantycznej rusofobii 157

Wiesław Rzońca, Kontynuacja i ciągłość. Cypriana Norwida lata 60. XIX wieku 168

Karol Samsel, Południe przemocy. Cyprian Norwid wobec polskich sztyletników i francuskich „terrorystów” w perspektywie violence studies 181

Olaf Krysowski, Kryzys światopoglądu romantycznego ? Uwagi o powinnościach literatury i dziennikarstwa lat 60. XIX wieku w korespondencji Wincentego Pola 192

Wiesław Ratajczak, Bohater historii i bohater egzystencji w twórczości prozatorskiej Teodora Tomasza Jeża z lat 60. XIX wieku 204

TEKTONIKA OPINIIEwa Ihnatowicz, Dekada „Tygodnika Ilustrowanego” 217

Radosław Okulicz-Kozaryn, Ruch regularnie postępowy. Rewolucja moralna i powstanie styczniowe w świetle „Postępu” Józefa Osieckiego 232

Anna Janicka, Trans-„formacja”. „Przegląd Tygodniowy” 1866: numer pierwszy 248

Tadeusz Stegner, „Zwiastun Ewangeliczny” wobec wyzwań lat 60. XIX wieku 265

Ewa Hoffmann-Piotrowska, Kiedy sny przestały być znakami z nieba? Hermeneutyka oniryczna w „południe wieku” 281

Damian W. Makuch, Zapominanie. Późna działalność Eleonory Ziemięckiej w świetle wspomnień pośmiertnych 293

Elżbieta Flis-Czerniak, Szkoła „pozytywna” Franciszka Salezego Krupińskiego 313

Marta M. Kacprzak, Edycje piśmiennictwa staropolskiego w latach 60. XIX wieku 326

Urszula Kowalczuk, Wincentego Pola Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku. Geografia między historią literatury a autobiografią 343

Katarzyna Kościewicz, Seweryna Duchińska jako tłumaczka i popularyzatorka poezji obcej. Szkic do portretu z lat 60. XIX wieku 361

Magdalena Rudkowska, Labirynty obcości. Hoffmannowski Piaskun w przekładzie Felicjana Faleńskiego i jego konteksty 375

Tomasz Sobieraj, Między prywatnym a publicznym. Modele powieści w polskiej krytyce literackiej lat 60. XIX wieku 386

PUNKTY (PO)SZCZEGÓLNEMałgorzata Okulicz-Kozaryn, Beata Elizy Orzeszkowej. Sielanka jako zagadnienie najwcześniejszej twórczości pisarki 407

Ewa Skorupa, Eksperymenty fi zjonomiczne u Orzeszkowej na podstawie Ostatniej miłości 415

Edyta Gracz-Chmura, O Wielkich początkach Jana Kantego Turskiego 428

Anna Pekaniec, Pamiętnik Kazimiery Pauliny Rogowskiej jako świadectwo i wyznanie 439

Mateusz Skucha, Kochanka i siostra, żona i wdowa. Para czerwona Józefa Ignacego Kraszewskiego – między poetyką a polityką 455

Joanna Zajkowska, Widziadło szczęścia w widziadle powieści – czyli o prozie polskiej z początku lat 60. XIX wieku. Casus Faleńskiego 467

Barbara Bobrowska, „Chudy literat” południa XIX wieku w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego i Felicjana Medarda Faleńskiego 483

ANEKSEliza Kącka, Siódma dekada 499

Bibliografia 513

Indeks osób 532