"Pożary mostów"

Libra identifier: 217510

Table of Contents

1. Wstęp 8

2. Klasyfikacja pożarów obiektów mostowych 12

2.1. Kryteria klasyfikacji 13

2.2. Przyczyny pożarów 13

2.3. Okres „życia” konstrukcji 13

2.4. Źródło ognia i scenariusze przebiegu pożaru 14

2.5. Materiał konstrukcyjny mostu 14

2.6. Rodzaj konstrukcji mostu 15

2.7. Przeznaczenie mostu 15

3. Procedury postępowania podczas gaszenia pożaru mostu 18

4. Uszkodzenia mostów spowodowane pożarami 20

4.1. Wprowadzenie 21

4.2. Uszkodzenia mostów stalowych i zespolonych 21

4.3. Uszkodzenia mostów betonowych (żelbetowych i sprężonych) 22

4.4. Uszkodzenia mostów drewnianych 22

4.5. Uszkodzenia cięgien w mostach podwieszonych i łukowych 22

4.6. Uszkodzenia łożysk 23

4.7. Uszkodzenia urządzeń dylatacyjnych i innych element―w wyposażenia mostów oraz urządzeń obcych na nich zainstalowanych 23

5. Postępowanie po ugaszeniu pożaru 24

6. Właściwości materiałów w wysokich temperaturach 26

6.1. Wprowadzenie 27

6.2. Właściwości termomechaniczne stali 27

6.3. Właściwości termomechaniczne betonu 32

6.4. Właściwości termomechaniczne drewna 38

6.5. Właściwości termomechaniczne nawierzchni 44 43

6.6. Właściwości termomechaniczne izolacji 44 44

7. Analiza obliczeniowa konstrukcji mostu po pożarze 46

7.1. Wprowadzenie 47

7.2. Modele obliczeniowe pożaru 48

7.3. Analiza termiczna pożaru 53

7.4. Analiza termowytrzymałościowa konstrukcji po ugaszeniu pożaru 54

7.5. Symulacja pożaru pod mostem zespolonym 63 54

7.6. Symulacja pożaru na moście zespolonym 63 56

7.7. Zachowanie się bloku kotwiącego cięgno w moście podwieszonym podczas pożaru na pomoście 63

7.8. Symulacja pożaru pod mostem betonowym 1, 6, 65, 68 65

7.9. Symulacja pożaru na moście betonowym 1, 6, 65, 68 71

7.10. Symulacja pożaru na moście stalowym 21 73

8. Postępowanie organów decyzyjnych po pożarze 76

9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów mostowych 80

10. Opisy pożarów 84

10.1. Uwagi wprowadzające i sposób opisu pożarów 85

10.2. Przebieg pożarów 86

10.2.1. Mosty drewniane (D) 86

10.2.2. Mosty betonowe i kamienne (B) 91

10.2.3. Mosty stalowe i zespolone (S) 103

11. Pożar mostu Łazienkowskiego w Warszawie w dniu 14 lutego 2015 roku 146

11.1. Konstrukcja spalonego mostu 147

11.2. Przyczyna pożaru 147

11.3. Przebieg pożaru i sposób gaszenia 147

11.4. Proces podejmowania decyzji co do dalszych losów mostu 151

11.5. Skutki pożaru 153

11.5.1. Wprowadzenie 153

11.5.2. Skanowanie powierzchni pomostu 166

11.5.3. Pomiary deformacji elementów pomostu, niwelet dolnych półek oraz pionowości dźwigarów 168

11.5.4. Pomiary deformacji środników dźwigarów 168

11.5.5. Pomiary przemieszczeń przęseł na łożyskach 169

11.5.6. Uszkodzenia innych elementów mostu 169

11.5.7. Badania właściwości stali konstrukcyjnej mostu 169

11.5.8. Pomiary odkształceń lokalnych i twardości dźwigarów w spalonych przęsłach 174

11.5.9. Pomiar pionowości dźwigarów w przęsłach, które objął pożar 181

11.5.10. Pomiar niwelety dolnych pasów dźwigarów wszystkich przęseł 182

11.5.11. Pomiar niwelety buspasów na całej długości obiektu 185

11.5.12. Pomiar niwelety sfrezowanej części pomostu 188

11.5.13. Podsumowanie skutków pożaru 188

11.5.14. Zalecenia dotyczące przyszłości obiektu 194

11.6. Postępowania przetargowe 195

11.6.1. Wprowadzenie 195

11.6.2. Postępowanie dotyczące wybrania Projektanta 197

11.6.3. Postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy 198

11.6.4. Postępowanie dotyczące wyłonienie Nadzoru Zastępczego 212

11.7. Prace projektowe 214

11.7.1. Przebieg projektowania według standardowej procedury administracyjnej 214

11.7.2. Przebieg projektowania mostu Łazienkowskiego 221

11.7.3. Wady obowiązujących przepisów w aspekcie sytuacji wymagającej natychmiastowego działania 223

11.7.4. Dokumentacja projektowa 224

11.8. Roboty budowlane 239

11.8.1. Wprowadzenie 239

11.8.2. Prace rozbiórkowe 239

11.8.3. Wytworzenie konstrukcji stalowej nowego mostu 246

11.8.4. Montaż konstrukcji stalowej wraz z urządzeniami obcymi 256

11.8.5. Wzmocnienie podpór nurtowych 271

11.8.6. Montaż łożysk 275

11.8.7. Montaż wyposażenia 276

11.9. Koszt realizacji oraz źródła finansowania 285

11.10. Zawarte umowy oraz porozumienia 286

11.11. Wnioski 288

12. Podsumowanie 292

Bibliografia 296