"Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży"

Libra identifier: 217902

Table of Contents

Wstęp (I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska) 18

Część I. Teoretyczne podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży 22

Rozdział 1. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży w Polsce (M. Bogdanowicz, A.R. Borkowska) 24

Rozdział 2. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – salutogenetyczne i patogenetyczne modele empiryczne i teoretyczne (L. Cierpiałkowska, I. Grzegorzewska) 32

Rozdział 3. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania: środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywane kompetencje (A.I. Brzezińska) 62

Rozdział 4. Psychologiczne i biospołeczne koncepcje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (L. Cierpiałkowska, I. Grzegorzewska) 112

Rozdział 5. Psychopatologia rozwojowa. Integrujące podejście do zdrowia i zaburzeń dzieci i młodzieży (I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska) 138

Część II. Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży 164

Rozdział 6. Podstawy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży w kontekście społecznym (L. Cierpiałkowska, E. Soroko, I. Grzegorzewska) 166

Rozdział 7. Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży (E. Soroko) 210

Rozdział 8. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży (A.R. Borkowska, B. Daniluk) 246

Rozdział 9. Etyczne aspekty diagnozy i pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom (M. Winiewska-Toeplitz, Z. Toeplitz) 264

Część III. Psychologia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 280

Rozdział 10. Zaburzenia rozwoju (E. Zasępa, E. Pisula, I. Omelańczuk, A.R. Borkowska, M. Lipowska, G. Krasowicz-Kupis, M. Bogdanowicz,) 282

Rozdział 11. Destrukcyjne zaburzenia zachowania i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (L. Cierpiałkowska, I. Grzegorzewska) 380

Rozdział 12. Zaburzenia emocjonalne (internalizacyjne) (W. Radziwiłłowicz) 410

Rozdział 13. Pozostałe zaburzenia w okresie dzieciństwa i adolescencji (B. Izydorczyk, M. Zielona-Jenek, E. Zdankiewicz-Ścigała) 452

Rozdział 14. Zaburzenia osobowości – symptomy obserwowane w okresie dzieciństwa i adolescencji (I. Grzegorzewska, A. Frączek, B. Pastwa-Wojciechowska) 524

Część IV. Kliniczne problemy dzieci i młodzieży 544

Rozdział 15. Agresja dzieci i młodzieży (M. Farnicka, I. Grzegorzewska) 546

Rozdział 16. Autoagresja – samobójstwa i samookalecznia (W. Radziwiłowicz) 558

Rozdział 17. Dzieci jako ofiary przemocy seksualnej (M.Beisert) 570

Rozdział 18. Nieletni jako sprawcy przestępstw (B. Pastwa-Wojciechowska, I. Grzegorzewska) 590

Rozdział 19. Rodzicielstwo nastolatków (M. Bidzan) 604

Rozdział 20. Otyłość dzieci i młodzieży (A. Brytek-Matera) 616

Rozdział 21. Kliniczne problemy dzieci z zaburzeniami narządów zmysłu (M. Zaorska) 626

Cześć V. Specjalne obszary zainteresowania psychologii klinicznej dzieci i młodzieży 642

Rozdział 22. Zmaganie się dziecka z chorobą (J. Miniszewska) 644

Rozdział 23. Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju (E. Zasępa) 658

Rozdział 24. Kryzys w rodzinie – separacja i rozwód (L. Bakiera, K. Appelt) 666

Rozdział 25. Dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych (T. Jadczak-Szumiło ) 682

Rozdział 26. Dziecko w postępowaniu sądowym (M. Zielona-Jenek) 702

Rozdział 27. Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi (I. Grzegorzewska) 712

Rozdział 28. Dziecko i młody człowiek w obliczu cyfryzacji życia (I. Grzegorzewska, A. Felińska) 722

Część VI. Wybrane problemy pomocy psychologicznej 736

Rozdział 29. Specyfika pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i rodzin (I. Grzegorzewska, A. Cierpiałkowska) 738

Rozdział 30. Profilaktyka zaburzeń funkcjonowania i rozwoju oraz promocja zdrowia dzieci i młodzieży (A.I. Brzezińska, I. Grzegorzewska) 756

Rozdział 31. Wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja i rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży (A.R. Borkowska) 778

Rozdział 32. Terapia dzieci i młodzieży – podejście poznawczo-behawioralne (A. Kołakowski) 804

Rozdział 33. Terapia dzieci i młodzieży – podejście psychoanalityczne (K. Schier) 832

Rozdział 34. Terapia oparta na podejściu systemowym (A. Słysz, A. Kubiak) 852

Rozdział 35. Terapia dzieci po urazach psychicznych (I. Grzegorzewska) 870

Rozdział 36. Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej (A. Frączek) 880

Rozdział 37. Socjoterapia dzieci i młodzieży (E. Soroko, B. Jankowiak) 900

Bibliografia 914

Indeks nazwisk 1002

Indeks rzeczowy 1008

O Autorach 1020