"„Iudaica Russica” 2019, nr 1 (2)"

Libra identifier: 218687

Table of Contents

ROMAN KATSMANRealism–4.0: Israeli Russophone Literature Today / Realizm–4.0: literatura rosyjsko-izraelska dzisiaj / Реализм–4.0: Русско-израильская литература сегодня / 5

Spisek i absurd. Obraz Żyda w literaturze rosyjskiego postmodernizmu / Conspiracy and absurdity. The image of a Jew in the literature of Russian postmodernism / Заговор и абсурд. Образ еврея в литературе российского постмодернизма / 23

Семантика возвышения в еврейской традиции и представления в русской ментальности (1) / Semantyka wyniesienia w tradycji żydowskiej i jego odzwierciedlenie w rosyjskiej mentalności (1) / The semantics of raising of the Judaic tradition and its Russian depiction (1) / 36

AGATA RYBIŃSKAModlitewniki żydowskie w języku rosyjskim w XIX wieku — rekonesans badawczy (na podstawie kwerendy w Bibliotece Narodowej w Warszawie) / Jewish prayer books in Russian in the 19th century — research-reconnaissance (based on the research in the National Library in Warsaw) / Еврейские молитвенники на русском языке в XIX веке — обзор материала (ресурсы Национальной библиотеки в Варшаве) / 60

MICHAELA WEISSBeyond Time and Continents: Irena Klepfisz’s Vision of Poland, America and the Space Between / Poza czasem i kontynentami: Ireny Klepfisz wizja Polski i Ameryki oraz przestrzeni między nimi / Между временем и континентами: Ирины Клепфиш взгляд на Польшу, Америку и пространство между ними / 75

ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKAPodróż z Jakubem Frankiem — Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk / Journey with Jakub Frank — Jakub’s Books by Olga Tokarczuk / Путешествие с Иаковом Франком — Книги Иакова Ольги Токарчук / 84

MARTYNA DYMONKarnawalizacja świata w chełmskich opowieściach Menachema Kipnisa / World and Carnival in Menachem Kipnis’ Chełm Stories / Карнавализация изображенного мира в хелмских рассказах Менахема Кипниса / 103

RecenzjeBEATA WALIG�RSKA-OLEJNICZAKŻycie woli barwy złamane i wielokropek. O zbiorze Z Rosji do Izraela. Opo-wiadania (Z Rosji do Izraela, wyb. i opr. M. Michalska-Suchanek, A. Lenart, „Śląsk”, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2018, 192 s.) / 117

AGNIESZKA LENARTWęzły pamięci. Rutka z będzińskiego getta (Zbigniew Białas, Rutka, Wydawnictwo MG, Kraków 2018, 128 s.) 121

Jakov Szechter, czyli odrodzenie metafizyki / 127

Georgij Fiedotow 1886–1951 / 143

GEORGIJ FIEDOTOWNowe na stary temat. W stronę współczesnego ujęcia kwestii żydowskiej (przełożył Marian Kisiel) / 146

Noty o autorach / 157