"Studia Iuridica, nr 79"

Libra identifier: 219071

Table of Contents

From the Editor 7

Od Redaktora 7

Linda Klein – Państwo prawa a fundamentalna rola prawników 9

Linda Klein – The Rule of Law and the Fundamental Role of Lawyers 9

Ryan Rowberry – Krótka historia praworządności w Stanach ZjednoczonychAmeryki Północnej (1954-2016) 14

Ryan Rowberry – The Short History of the Rule of Law in the United States(1954-2016) 14

and Theoretical Approach from a German Perspective 29

Christoph-Eric Mecke – „Praworządność” i „Rechtsstaat”. Ujęcie historycznei teoretyczne – perspektywa niemiecka 29

Tatiana Chauvin – Procedural Justice as a Rule of Law and Expression of Respectfor Human Dignity 48

Tatiana Chauvin – Sprawiedliwość proceduralna jako element państwa prawai wyraz poszanowania ludzkiej godności 48

Eric J. Segall – Aggressive Judicial Review, Political Ideology, and the Ruleof Law 68

Eric J. Segall – Agresywne orzecznictwo, ideologia polityczna i praworządność 68

Ryszard Piotrowski – Separation of Powers, Checks and Balances, and the Limitsof Popular Sovereignty: Rethinking the Polish Experience 78

Ryszard Piotrowski – Zasada trójpodziału i równowagi władz oraz ograniczeniapraw większości. Rozważania o polskich doświadczeniach 78

Marcin Wiącek – Constitution, Judicial Review, and the Rule of Law inthe Jurisprudence of Administrative Courts in Poland 92

Marcin Wiącek – Konstytucja, przegląd sądowy i praworządność w orzecznictwiesądów administracyjnych w Polsce 92

Hanna Machińska – The System of Justice: European Safeguards 107

Hanna Machińska – Wymiar sprawiedliwości – zabezpieczenia europejskie 107

Feridun Yenisey – Praworządność w Turcji. Wybrane aspekty procedury karnej 117

Feridun Yenisey – The Rule of Law in Turkey: Some Procedural Aspectsin Criminal Cases 117

Robert A. Schapiro – How Federalism Can Promote a National Commitmentto the Rule of Law 131

Robert A. Schapiro – W jaki sporów federalizm w Stanach Zjednoczonychprzyczynia się do wspierania rządów prawa na poziomie krajowym 131

Julian C. Juergensmeyer, Andrew F. Prater – Czy regulacje stanoweobniżają odporność samorządów lokalnych na wprowadzanie autorytarnychrozwiązań? 148

Julian C. Juergensmeyer, Andrew F. Prater – Is State Preemption Weakeningthe Authoritarian Resilience of Local Government in the United States? 148

Dawid Sześciło – Czy w nieliberalnej demokracji jest miejsce dla samorządulokalnego i regionalnego? Zmagania z recentralizacją w Polsce 166

Dawid Sześciło – Is There a Room for Local and Regional Self-Governmentin the Illiberal Democracy? Struggle over Recentralization Attemptsin Poland 166