"Przegląd Europejski 2020/2"

Libra identifier: 228978

Table of Contents

TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICHJanusz SZTUMSKI • Wybrane problemy metodologiczne dotyczące badań bezpieczeństwa 9

THEORIES AND METHODS IN EUROPEAN STUDIESJanusz SZTUMSKI • Selected methodological issues related to research on security 9

Elena M. ASHMARINA, Victor N. SAVELIEV • Economic law as a concept of the era 23

Elena M. ASHMARINA, Victor N. SAVELIEV • Экономическое право как концепт эпохи 23

EU LAW, INSTITUTIONS AND POLICIESMonika KOWALSKA • The alternative voting forms in the Polish election law 35

PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJMonika KOWALSKA • Alternatywne formy głosowania w polskim prawie wyborczym 35

Dariusz KOWALSKI • European definition of micro, small and medium enterprises as an instrument of the development policy of the enterprise sector – experience, postulates and conclusions for the future 49

Dariusz KOWALSKI • Europejska definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako instrument polityki rozwoju sektora przedsiębiorstw – doświadczenia,postulaty i wnioski na przyszłość 49

Karolina LESZEK • Belt and Road Initiative in Africa, its implications for The Joint Africa–EU Strategy 61

Karolina LESZEK • Belt and Road Initiative w Afryce i jej wpływ na rozwój The Joint Africa–EU Strategy 61

Hanna WICZANOWSKA • Oddziaływanie doktryny marginesu uznania na rozstrzyganie konfliktu pomiędzy wolnością wypowiedzi a wolnością sumienia i wyznania w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 83

Hanna WICZANOWSKA • The influence of the margin of appreciation doctrine on the resolution of the conflict between the freedom of expression and the freedom ofreligion within the judicial practice of the European Court of Human Rights 83

HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIEFilip ILKOWSKI • „Lexit” – pozalaburzystowska, antyunijna lewica brytyjska w referendum 2016 roku 101

HISTORY, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPEFilip ILKOWSKI • “Lexit”: a non-Labour, anti-EU British left in the 2016 referendum 101

Małgorzata ŁAKOTA-MICKER, Beniamin NOGA • Socio-economic premises for the integration of Montenegro with the European Union 119

Małgorzata ŁAKOTA-MICKER, Beniamin NOGA • Społeczno-ekonomiczne przesłanki integracji Czarnogóry z Unią Europejską 119

Krzysztof SZEWIOR • Change in the model of management and supervision over the quality of education in higher education. Perspective from the experience of the Federal Republic of Germany 137

Krzysztof SZEWIOR • Zmiana modelu zarządzania i nadzoru nad jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym. Perspektywa doświadczeń Republiki Federalnej Niemiec 137

Andrzej URBAN • Crime prevention through environmental design - Polish educational experiences based on European and American experience 151

Andrzej URBAN • Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni – doświadczenia edukacyjne w Polsce na podstawie doświadczeń europejskich i amerykańskich 151

Piotr ZAŁĘSKI • High school graduates’ knowledge about the European Union – analysis based on the exam on civic education in the years 2010–2019 161

Piotr ZAŁĘSKI • Wiedza maturzystów o Unii Europejskiej – analiza na podstawie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie w latach 2010–2019 161

Mariusz ZIELIŃSKI • Nauki o bezpieczeństwie a sfera dydaktyki 183

Mariusz ZIELIŃSKI • Security sciences and the sphere of didactics 183

EUROPEAN IMPRESSIONSKarolina PIECH • Stupidity, immorality and social regression - the protection of animal rights in Poland compared to other European Union countries 211

IMPRESJE EUROPEJSKIEKarolina PIECH • Głupota, amoralność i regres społeczny – czyli o ochronie praw zwierząt w Polsce w stosunku do innych państw Unii Europejskiej 211

Igor GRETSKIY • Book review: Vladimir Grinin (2019), The dualism of fate. How Russia and Germany have to manage the future for the benefit of themselvesand the world, Moscow: West Consulting, 224 pages 217

Igor GRETSKIY • Recenzja książki: Vladimir Grinin (2019), Dualizm losu. Jak Rosja i Niemcy mają zarządzać przyszłością z korzyścią dla siebie i świata, Moskwa:West Consulting, 224 s 217