"Szkoła jako przestrzeń uznania"

Libra identifier: 230753

Table of Contents

Wprowadzenie 8

Rozdział 1. Perspektywa badań nad szkołą jako przestrzenią uznania 16

1.1. Krytyczne badania narracyjne – propozycja własna 16

1.2. Zmiana i czas jako kontekst badań współczesnej edukacji i szkoły 29

1.3. Neoliberalny pozór jako bariera dla edukacji i relacji uznania 61

Rozdział 2. (Nie)Bezpieczna szkoła? Deficyt relacji uznania 80

2.1. Trzy sfery uznania. Bezpieczeństwo, prawo, wspólnota 80

2.2. Szkolne rytuały władzy i dominacji a uznanie 90

Rozdział 3. Nauczycielskie walki o uznanie jako indywidualne oraz instytucjonalne praktyki emancypacyjne 112

3.1. Głos pozbawiony uznania w narracjach nauczycieli 112

3.2. Doświadczenie pogardy w trzech sferach uznania 128

Rozdział 4. Między etosem a przetrwaniem. Walka o uznanie w świecie akademickim 152

4.1. Tradycyjne źródła potrzeby uznania w świecie akademickim 152

4.2. Głos pozbawiony uznania w narracjach pracowników naukowych 164

Rozdział 5. Wolny (od uznania) rynek pracy absolwentów szkół wyższych 204

5.1. Narracje uznania absolwentów szkół wyższych 204

5.2. Adaptacja do rynku pracy jako doświadczenie odmowy uznania 218

Zakończenie 234

Bibliografia 244