"Wsparcie osób niesamodzielnych. Perspektywa opiekunów i podopiecznych"

Libra identifier: 231317

Table of Contents

1. Wstęp 7

1.1. Starość i samotność osób starszych jako wieloaspektowe wyzwania dla polityk publicznych 7

1.2. Struktura książki 21

1.3. Metodyka i organizacja badania – źródła materiału empirycznego wykorzystanego w publikacji 22

2. Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi 29

3.1 Opieka nad osobami niesamodzielnymi – podstawy teoretyczne 29

2.2.1. Model niemiecki 33

3.2 Opieka nad osobami niesamodzielnymi w wybranych krajach 33

2.2.2. Model czeski 39

2.2.3. Model szwedzki 44

2.2.4. Model japoński 47

2.2.5. Podsumowanie 49

3.3 Projekt modelu polskiego – objęty pilotażem 51

3. Realizacja usług asystenckich i opiekuńczych z punktu widzenia podopiecznych 59

3.1. Charakterystyka osób niesamodzielnych 60

3.2. Ograniczenia osób niesamodzielnych w zakresie czynności związanych z mobilnością, samoobsługą i sferą intelektualną 62

3.3. Otoczenie osób niesamodzielnych 81

4. Realizacja usług asystenckich i opiekuńczych z punktu widzenia asystentów 93

4.1. Podstawowe charakterystyki opiekunów w kontekście ich pracy z osobami o różnych stopniach niesamodzielności 93

4.2. Zakres czynności wykonywanych w ramach opieki nad osobami niesamodzielnym 98

4.3. Czas poświęcany na opiekę nad osobami niesamodzielnymi 117

4.4. Problemy i bariery, z którymi zetknęli się opiekunowie w trakcie pracy z podopiecznymi 130

5. Zakończenie – porównanie perspektyw i rekomendacje 145

5.1. Porównanie perspektyw podopiecznych, opiekunów i badaczy 146

5.1.1. Najważniejsze potrzeby oczami podopiecznych i opiekunów 146

5.1.2. Potrzeby opiekuńcze i ich zaspokojenie w zależności od stopnia niesamodzielności 148

5.1.3. Warunki mieszkaniowe i wzorce opieki 150

5.2. Rekomendacje 152

Bibliografia 159

Spis tabel 165

Spis wykresów 167