"Adaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich"

Libra identifier: 239171

Table of Contents

Wstęp 7

1.1. Wprowadzenie 11

Rozdział 1. Kontekst historyczny, teoretyczny i polityczny migracji 11

1.2. Historyczny i teoretyczny kontekst migracji europejskich 12

1.3. Polityczny kontekst migracji europejskich 30

1.4. Podsumowanie 43

2.1. Wprowadzenie 45

Rozdział 2. Adaptacja i nastawienie do imigrantów – rozważania teoretyczne 45

2.2. Teoria akulturacji i adaptacji Johna Berry’ego 48

2.3. Asymilacja i integracja oraz ich odmiany 56

2.4. Społeczeństwo przyjmujące a imigranci – oblicza współzawodnictwa 72

2.5. Podsumowanie 81

3.1. Wprowadzenie 83

3.2. Cele badania 83

Rozdział 3. Metodologia badania 83

3.3. Baza danych – między potrzebami a dostępnością 85

3.4. Organizacja przeprowadzonych analiz 88

3.5. Konstrukcja głównych zmiennych latentnych 90

3.5.1. Otwartość na imigrantów i stosunek do imigrantów 90

3.5.2. Poziom adaptacji imigrantów 94

3.6. Charakterystyka zbiorowości 99

3.7. Poziom głównych zmiennych latentnych w perspektywie demograficznej 113

3.8. Podsumowanie 118

4.1. Wprowadzenie 121

4.2. Dane, zmienne i założenia 121

Rozdział 4. Adaptacja i nastawienie do imigrantów w kontekście makrostrukturalnym 121

4.3. Korelacje – niejednoznaczna sieć powiązań 129

4.3.1. Wyniki – adaptacja imigrantów vs. nastawienie członków społeczeństwa przyjmującego, czyli gdzie rodzi się konflikt? 129

4.3.2. Wyniki – wymiar finansowy 131

4.3.3. Wyniki – wymiar rynku pracy 135

4.3.4. Wyniki – wymiar demograficzny 138

4.3.5. Wyniki – wymiar rozwoju społecznego 140

4.3.6. Wyniki – wymiar polityczny 142

4.4. Konkluzje 150

5.1. Wprowadzenie 153

Rozdział 5. Adaptacja i nastawienie do imigrantów w kontekście mikrostrukturalnym 153

5.2. Dane, zmienne i założenia 154

5.3. Analiza regresji – echa przeszłości, znak czasów i specyfika regionalna 163

5.3.1. Wyniki – poziom adaptacji imigrantów 163

5.3.2. Wyniki – stosunek do imigrantów 175

5.3.3. Wyniki – otwartość na imigrantów 186

5.4. Konkluzje 192

Zakończenie – w stronę myślenia systemowego 199

Bibliografia 213

Spis tabel 225

Spis wykresów 229

Aneks 1. Wykaz podstawowych miar dla trzech głównych zmiennych latentnych 231

Aneks 2. Zestawienie wartości współczynnika alfa-Cronbacha dla zmiennych latentnych używanych w badaniu 235

Aneks 3. Informacje konstrukcyjne i powiązane źródła literaturowe dotyczące składowych zmiennej latentnej – poziom adaptacji imigrantów 239

Aneks 4. Wyniki analiz wariancji 245

Aneks 5. Zestawienie składowych usuniętych podczas dostosowywania zmiennej latentnej – poziom adaptacji imigrantów do analiz korelacji 255

Aneks 6. Wyniki korelacji 261

Aneks 7. Informacje konstrukcyjne i powiązane źródła literaturowe dotyczące predyktorów wykorzystanych w analizach regresji wielorakiej 283

Aneks 8. Wyniki analiz regresji wielorakiej 289