"Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo"

Libra identifier: 240255

Table of Contents

Wstęp 8

1. Od strategii zrównoważonego rozwoju do zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi – diagnoza rozbieżności (Katarzyna Czainska) 12

1.1. Wprowadzenie 12

1.2. Zrównoważona organizacja, przedsiębiorstwo i zarządzanie zasobami ludzkimi – założenia podstawowe 13

1.3. Strategia zrównoważonego rozwoju a zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi 14

1.4. Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi jako strategia 18

1.5. Podsumowanie i wnioski 20

2. Znaczenie zarządzania wiedzą w zespołach międzynarodowych (Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska) 22

2.1. Wprowadzenie 22

2.2. Tworzenie zespołowej wiedzy 23

2.3. Motywowanie oraz zaufanie w zespołach wiedzy 25

2.4. Bariery spowalniające przepływ wiedzy w zespołach 27

2.5. Analiza zarządzania wiedzą w zespołach 28

2.6. Wyniki badań 29

2.7. Podsumowanie i wnioski 32

3. Kompetencje menedżerów HR z perspektywy transferu wiedzy w korporacjach międzynarodowych (Aurelia Domaradzka) 34

3.1. Wprowadzenie 34

3.2. Kompetencje kadry menedżerskiej w obszarze ZZL 35

3.3. Znaczenie transferu wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych 36

3.4. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych oraz uzyskane wyniki badań empirycznych 37

3.5. Podsumowanie i wnioski 41

4. Postawy menadżerów ZZL wobec pracy w zespołach zróżnicowanych kulturowo (Katarzyna Stankiewicz) 43

4.1. Wprowadzenie 43

4.2. Badania własne 45

4.3. Dyskusja wyników 48

4.4. Podsumowanie i wnioski 49

5. Konceptualizacja świadomości różnorodności jako kompetencji współczesnego menedżera (Urban Pauli, Joanna Purgał-Popiela) 50

5.1. Wprowadzenie 50

5.2. Metodyka badań 51

5.3. Prezentacja wyników badań 52

5.4. Wnioski z badań – wymiary i rozumienie kompetencji „świadomość różnorodności” 54

5.5. Podsumowanie i wnioski 56

6. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a marka pracodawcy w przedsiębiorstwach sektora MSP (Paulina Karp-Zawlik, Dagmara Lewicka) 57

6.1. Wprowadzenie 57

6.2. Przegląd literatury przedmiotu 58

6.3. Wpływ CSR na budowanie marki pracodawcy na przykładzie przedsiębiorstwa TLC Sp. z o.o 59

6.4. Podsumowanie i wnioski 65

7. Współczesna mobilność pracowników i jej implikacje w dobie gospodarki 4.0 (Izabela Bednarska-Wnuk) 66

7.1. Wprowadzenie 66

7.2. Istota mobilności pracowników – założenia teoretyczne 67

7.3. Wyniki badań 68

7.4. Dyskusja wyników i wnioski z badań 71

7.5. Podsumowanie i wnioski 73

Zakończenie 74

Literatura 78

Spis rysunków i tabel 86

Summary 87