"Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych"

Libra identifier: 240258

Table of Contents

Wstęp 10

1. Rozwój przemysłu w Polsce w latach dwudziestych XX wieku (Urszula Zagóra-Jonszta) 14

1.1. Trudne początki 14

1.2. Przemysł w latach 1921-1929 16

1.3. Polska rolnicza czy przemysłowa? Debata wokół programu gospodarczego 18

Literatura 23

2. Synchronizacja wahań regionalnych w Polsce w latach 2005-2019 (Joanna Spychała) 24

2.1. Regionalne determinanty wahań gospodarczych 24

2.2. Definicja cykli koniunkturalnych 25

2.3. Synchronizacja wahań gospodarczych w aspekcie regionalnym 26

2.4. Metodologia wyodrębniania współczesnych wahań koniunkturalnych 27

2.5. Synchronizacja cykli regionalnych z cyklem ogólnokrajowym 29

2.6. Podsumowanie 32

Literatura 33

3. Sozologia jako współczesne wyzwanie dla nauk ekonomicznych (Joanna Karwowska) 35

3.1. Wstęp 35

3.2. Sozologia a nauki ekonomiczne – kontekst cyklu życia 36

3.3. Charakter inicjatyw sozologicznych a praktyka gospodarcza 38

3.4. Kierunek inicjatyw 38

3.5. Obligatoryjność rozwiązań 39

3.6. Sfera działań/dyscyplina 39

3.6.1. Ekonomia 40

3.6.2. Finanse 42

3.6.3. Zarządzanie 44

3.6.4. Marketing 45

3.6.5. Towaroznawstwo 46

Literatura 47

3.7. Podsumowanie 47

4. Zarządzanie środowiskiem w programowaniu rozwoju zrównoważonego województwa śląskiego (Elżbieta Lorek) 49

4.1. Zasady budowy regionalnych programów ochrony środowiska 49

4.2. Zarządzanie środowiskiem w regionie śląskim 52

4.3. Struktura zarządzania środowiskiem w województwie śląskim 54

4.4. Wybrane mierniki efektywności programu 57

4.5. Wnioski dla województwa śląskiego 59

Literatura 61

5. Metodyka prognozowania rozwoju krajowego sektora energetycznego (Mariusz Kudełko) 63

5.1. Wyzwania polityki energetycznej Polski 63

5.2. Założenia modelowe 64

5.3. Opis matematyczny 67

Literatura 73

6. Produkty regionalne i tradycyjne jako element funkcjonowania współczesnego rynku wysokojakościowej żywności (Mariusz Grębowiec) 75

6.1. Historia, specyfika i podstawy funkcjonowania systemu ochrony żywności wysokiej jakości 75

6.2. Produkty regionalne i tradycyjne oraz dynamika ich rejestracji w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 79

6.3. Struktura rozwoju rynku produktów tradycyjnych w Polsce 80

6.4. Potrzeba i zakres działań marketingowych na rynku żywności wysokiej jakości 82

6.5. Implikacje 85

Literatura 86

7. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego (Katarzyna Pieczarka) 88

7.1. Handel elektroniczny i jego istota 88

7.2. Determinanty rozwoju handlu elektronicznego 90

7.3. Wybrane determinanty rozwoju handlu elektronicznego w praktyce działalności przedsiębiorstw 91

7.3.1. Omnichannel 92

7.3.2. Wirtualna rzeczywistość/rozszerzona rzeczywistość 92

7.3.3. Technologie ERP i CRM 93

7.4. Bezpieczeństwo i uwarunkowania prawne 94

7.3.4. Logistyka 94

Literatura 96

8. Działalność eksportowa mikro- i małych przedsiębiorstw (Magdalena Brojakowska-Trząska) 97

8.1. Działalność eksportowa jako przewaga konkurencyjna mikro- i małych przedsiębiorstw 97

8.2. Konkurowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w skali globalnej, czyli współczesna aktywna strategia umiędzynarodowienia MŚP 101

8.3. Ocena przychodów z eksportu towarów i usług przez mikro- i małe przedsiębiorstwa 104

8.4. Dynamika eksportu – przewidywania 107

8.5. Czynniki rozwoju eksportu mikro- i małych przedsiębiorstw 108

Literatura 109

9. Strategia koopetycji w podnoszeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych na przykładzie branży agroturystycznej (Edyta Gąsiorowska-Mącznik) 110

9.1. Wprowadzenie 110

9.2. Teorie ekonomiczne jako punkt wyjścia do koopetycji 110

9.2.1. Teoria gier 111

9.2.2. Teoria kosztów transakcyjnych 112

9.3. Strategia koopetycji w rozwoju gospodarstw agroturystycznych 113

9.2.3. Teoria zasobowa 113

9.3.1. Modele różnych sposobów koopetycji w badanych podmiotach gospodarczych 114

9.3.2. Motywy podejmowania koopetycji w badanych podmiotach 115

9.4. Korzyści i zagrożenia z koopetycji w rozwoju gospodarstw agroturystycznych 116

9.5. Zakończenie 118

Literatura 119

10. Crowdsourcing w ograniczaniu niepewności działalności innowacyjnej (Elżbieta Pohulak-Żołędowska) 121

10.1. Niepewność innowacji 121

10.2. Dobra wspólne, otwartość a tworzenie innowacji 122

10.3. Otwarte innowacje w przemyśle farmaceutycznym 124

10.4. Crowdsourcing w przemyśle farmaceutycznym 126

Literatura 130

Podsumowanie 131

Summary 133