"Wybrane problemy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji"

Libra identifier: 240261

Table of Contents

Wstęp 8

1. Systemy wieloagentowe w zarządzaniu wiedzą w administracji publicznej (Paulina Szoplik, Angelika Wilk) 12

1.1. Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej 12

1.2. Przegląd wykorzystywanych systemów zarządzania wiedzą 14

1.3. Projekty informatyczne w zarządzaniu wiedzą w administracji publicznej 15

1.4. Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej na podstawie systemów wieloagentowych 16

1.5. Zintegrowane udostępnianie wiedzy w instytucjach publicznych 19

Literatura 19 2. Z badań nad dojrzałością cyfrową wielkopolskiego sektora MSP (Piotr Adamczewski) 22

2.1. Informatyczne wspomaganie nowoczesnego biznesu 22

2.2. Organizacja inteligentna w turbulentnym otoczeniu 23

2.3. Dojrzewanie cyfrowe w czasach transformacji 24

2.4. Perspektywy rozwojowe ICT w sektorze MSP 30

Literatura 29 3. Tworzenie kapitału strukturalnego zewnętrznego – relacyjnego w małym przedsiębiorstwie szkoleniowo-doradczym (Iwona Małgorzata Kutzner, Jakub Mateusz Marcinkowski) 32

3.1. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 32

3.2. Relacje, kapitał relacyjny i zarządzanie relacjami 35

3.3. Tworzenie kapitału relacyjnego w małym przedsiębiorstwie szkoleniowo-doradczym 38

Literatura 43

4. Kapitał ludzki w tworzeniu kapitału intelektualnego organizacji (Iwona Małgorzata Kutzner) 46

4.1. Kapitał intelektualny 46

4.2. Kapitał ludzki jako najważniejszy komponent kapitału intelektualnego organizacji 47

4.3. Kapitał ludzki w tworzeniu kapitału intelektualnego organizacji – znaczenie, cechy oraz sposoby tworzenia 50

Literatura 54

5. Praca jako obszar jakości życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań (Augustyna Burlita) 56

5.1. Satysfakcja jednostki z pracy jako podstawa oceny jakości życia zawodowego 56

5.2. Charakterystyka badań jakości życia w środowisku pracy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 58

5.3. Postawy i oczekiwania aktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wobec pracy oraz ich satysfakcja z pracy jako obszaru jakości życia 59

5.4. Równoważenie pracy z życiem pozazawodowym i stres w pracy jako czynniki kształtujące jakość życia badanych pracowników 63

Literatura 68

5.5. Wnioski z przeprowadzonych badań 68

6. Wybrane aspekty jakości życia w jednoosobowych gospodarstwach domowych (Alicja Stolarska) 71

6.1. Pojęcie jakości życia 71

6.2. Specyfika jednoosobowych gospodarstw domowych 72

6.3. Dochody i ich rozdysponowanie w gospodarstwach jednoosobowych 76

6.4. Stopień zaspokojenia potrzeb w opinii badanych 80

6.5. Wnioski z badań 81

Literatura 83

7. Zarządzanie ryzykiem a jakość życia (Agnieszka Panasiewicz) 85

7.1. Pojęcie jakości życia 85

7.2. Istota zarządzania ryzykiem 87

7.3. Rola zarządzania ryzykiem w podnoszeniu jakości życia 91

Literatura 93

Podsumowanie 94

Summary 96