"Przegląd Europejski 2019/2"

Libra identifier: 246302

Table of Contents

TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICHJacek SROKA • Dekompozycja stosunków przemysłowych w Europie jako preludium gospodarki 4.0 9

THEORIES AND METHODS IN EUROPEAN STUDIESJacek SROKA • Decomposition of the industrial relations in Europe as a prelude for the 4.0 economy 9

EU LAW, INSTITUTIONS AND POLICIESTomasz DUBOWSKI • Foreign policy of the European Union and Union’s legislative power. Selected issues 33

PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJTomasz DUBOWSKI • Polityka zagraniczna Unii Europejskiej a unijna władza ustawodawcza. Wybrane zagadnienia 33

Aleksy MOŁDOWAN • European Union's foreign economic policy in the face of the new challenges: models, goals and interests 51

Aleksy MOŁDOWAN • Zagraniczna polityka gospodarcza UE w obliczu nowych wyzwań: modele, cele i interesy 51

Tomasz KAMIŃSKI, Marcin FRENKEL • Aktualność tzw. „doktryny Giedroycia” w kontekście polityki Unii Europejskiej wobec Rosji 69

Tomasz KAMIŃSKI, Marcin FRENKEL • The "Giedroyc's doctrine" in the context of the European Union's policy towards Russia 69

Michał DULAK • Political analysis of using the EU early warning mechanism by the Sejm and the Senate in the years 2010-2016 85

Michał DULAK • Politologiczna analiza stosowania unijnego mechanizmu wczesnego ostrzegania przez Sejm i Senat RP w latach 2010–2016 85

Ilona GRĄDZKA • Polish Sejm and Senate, and challenges of the European Union 103

Ilona GRĄDZKA • Sejm i Senat wobec wyzwań Unii Europejskiej 103

Artur OLECHNO • Frakcje parlamentarne Rady Najwyższej Ukrainy 115

Artur OLECHNO • Parliamentary faction in the Verkhovna Rada of Ukraine 115

Andrzej POGŁÓDEK • Kontrola parlamentarna w Republice Uzbekistanu 125

Andrzej POGŁÓDEK • Parliamentary control in the Republic of Uzbekistan 125

Łukasz STAŚKIEWICZ • Parlament Białorusi – kompetencje w obszarze polityki zagranicznej 141

Łukasz STAŚKIEWICZ • The Parliament of Belarus - competences in the area of foreign policy 141

Magdalena MOSTOWSKA • Prawo do swobodnego przemieszczania się w przypadkach bezdomności migrantów wewnątrzunijnych 157

Magdalena MOSTOWSKA • The right to freedom of movement in cases of EU migrants’ homelessness 157

HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIEArkadiusz STEMPIN • Europejska agenda czwartego rządu Angeli Merkel 173

HISTORY, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPEArkadiusz STEMPIN • The European agenda of Angela Merkel's fourth government 173

Katarzyna SZWED • Ewolucja dążeń niepodległościowych Wysp Owczych 193

Katarzyna SZWED • The evolution of the Faroe Islands’ independence attempts 193

Dorota DOMALEWSKA, Marzena ŻAKOWSKA • Migracje z państw objętych konfliktami zbrojnymi - analiza wypowiedzi parlamentarzystów na Twitterze 207

Dorota DOMALEWSKA, Marzena ŻAKOWSKA • Migration from war-torn countries - an analysis of parliamentarians’ tweets 207

EUROPEAN IMPRESSIONSAleksandra KUSZTYKIEWICZ-FEDUREK • Book review: P. Mikula (ed.) (2017), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Warszawa, 317 pages 231

IMPRESJE EUROPEJSKIEAleksandra KUSZTYKIEWICZ-FEDUREK • Recenzja książki: P. Mikula (red.) (2017), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Warszawa, 317 stron 231