"Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne"

Libra identifier: 247048

Table of Contents

Ważniejsze skróty 17

Wstęp 19

Wybór głównego tematu monografii 22

Struktura opracowania 24

Cele i główne tezy opracowania 26

Metodologia badań 27

1. Definicja wojny powietrznej 29

Rozdział I. Zjawisko wojny powietrznej od początków lotnictwa wojskowego do współczesności 29

2. Wojna powietrzna w ujęciu historycznym 32

3. Doktryna wojny powietrznej w okresie międzywojennym 41

4. Lotnictwo w okresie międzywojennym 55

5. Zarys działań lotnictwa w okresie II wojny światowej 57

6. Powojenne wykorzystanie sił powietrznych 73

7. Konflikt zbrojny w Wietnamie – nowa perspektywa wykorzystania sił powietrznych 78

8. Współczesna wojna powietrzna 91

9. Lotnictwo na tzw. wojnie z terrorem 106

10. Wnioski 114

1. Uwagi wstępne 117

2. Definicja prawa wojny powietrznej 117

Rozdział II. Prawo wojny powietrznej i jego źródła 117

3. Definicja wojskowego statku powietrznego 118

4. Generacje prawa wojny powietrznej 119

5. Źródła międzynarodowego prawa wojny powietrznej 121

6. Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka jako źródło prawa wojny powietrznej 156

1. Uwagi wstępne 167

2. Wojna jako instytucja prawa międzynarodowego 167

Rozdział III. Materialny zakres prawa wojny powietrznej 167

3. Historyczne spojrzenie na definicję wojny 168

4. Od „wojny” do „konfliktu zbrojnego” 171

5. Napad powietrzny i jego rola w określeniu granic obowiązywania temporalnego międzynarodowego prawa humanitarnego 176

6. Przykłady jednostronnych incydentów zbrojnych z udziałem lotnictwa 177

7. Subiektywna teoria konfliktu zbrojnego 181

8. Obiektywna teoria konfliktu zbrojnego. Kontrowersje związane z chwilą jego powstania oraz kryterium intensywności 184

9. Elementy subiektywne i obiektywne konfliktu zbrojnego 189

10. Konkluzje 198

11. Temporalny zakres obowiązywania międzynarodowego prawa humanitarnego 199

12. Niemiędzynarodowa wojna powietrzna 209

13. Niemiędzynarodowy konflikt zbrojny 210

14. Status załogi wojskowego statku powietrznego w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym 215

15. Geograficzny zakres stosowania prawa wojny powietrznej 217

1. Prawo wojny powietrznej jako część tzw. prawa haskiego. Uwagi wstępne 221

Rozdział IV. Rozwój prawa wojny powietrznej 221

2. Depesza Otto von Bismarcka z 18 listopada 1870 roku 225

3. Prawo bombardowań artyleryjskich 227

4. Konferencja brukselska z 1874 roku 232

5. Projekt prawa wojny lądowej z 1880 roku Instytutu Prawa Międzynarodowego 235

6. Próba delegalizacji wojny powietrznej – Haga 1899 235

7. Projekt Instytutu Prawa Międzynarodowego bombardowań morskich miast otwartych z 1896 roku 238

8. Bombardowania lądowe i morskie – Haga 1899 240

9. Status prawny przestrzeni powietrznej na początku XX wieku 243

10. I projekt Paula Fauchille’a z 1902 roku 244

11. Międzynarodowe prawo wojny powietrznej w projekcie Paula Fauchille’a z 1902 roku 248

12. Sesja Instytutu Prawa Międzynarodowego w Gandawie w 1906 roku 251

13. Rozwój prawa lotniczego przed I wojną światową 254

14. Rozwój zasady wyłącznej suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej 257

15. II konferencja pokojowa w Hadze z 1907 roku 258

16. Sesja Instytutu Prawa Międzynarodowego w 1910 roku 271

17. Sesja Instytutu Prawa Międzynarodowego w 1911 roku 273

18. Projekt prawa wojny powietrznej Paula Fauchille’a 273

19. Komentarz do projektu kodeksu wojny powietrznej z 1911 roku 278

20. Projekt praw wojny powietrznej V. Le Moyne'a 280

21. Projekt prawa wojny powietrznej autorstwa Jamesa M. Spaighta 281

22. Regulacja statusu prawnego przestrzeni powietrznej w latach 1911–1918 285

23. Erozja immunitetu miast niebronionych 289

statusem Londynu jako miasta bronionego 290

25. I wojna światowa – doktryna francuska a bombardowania powietrzne 292

26. Artykuł 25 Regulaminu haskiego z 1907 roku i jego wymiar w wojnie powietrznej 296

27. Projekt bombardowań powietrznych Paula Fauchille’a 297

28. Atak na Lipawę z 29 stycznia 1915 roku 300

29. Kazuistyczne podejście do teorii celu wojskowego 301

1. Doświadczenia I wojny światowej – wojna powietrzna w perspektywie prawnej. Status XIV Deklaracji haskiej z 1907 roku 303

Rozdział V. Haskie reguły wojny powietrznej i ich wpływ na prawo wojny powietrznej w okresie II wojny światowej. Stan prawa wojny powietrznej w latach 1945–1972 303

2. Waszyngtońska konferencja rozbrojeniowa 1921–1922 305

3. Zagadnienie wojny powietrznej na waszyngtońskiej konferencji rozbrojeniowej 307

4. Haskie reguły wojny powietrznej z 1923 roku 309

5. Prawo bombardowań powietrznych w regulacji z 1923 roku 323

6. Wady Haskich reguł wojny powietrznej z 1923 roku 334

7. Recepcja Haskich reguł wojny powietrznej z 1923 roku w doktrynie prawa międzynarodowego 338

8. Doktryna prawa międzynarodowego i teoria celu wojskowego 344

9. Pozostałe zagadnienia poruszone w ramach Haskich reguł wojny powietrznej z 1923 roku 348

10. Raport specjalistów MKCK z 1930 roku 357

11. Kongres praski z 1922 roku. Wojna powietrzna i międzynarodowe prawo lotnicze 360

12. Konferencja rozbrojeniowa 1932–1934 w Genewie 361

13. Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego – International Law Association (ILA) 369

14. Projekt MKCK z Monako z 1934 roku 375

15. Liga Narodów i zagadnienie wojny powietrznej 378

16. Rezolucja Ligi Narodów z 1938 roku w sprawie bombardowań powietrznych 381

17. Studium André Henry-Coüanniera 391

18. Próby ratyfikacji dokumentu z 1923 roku 392

19. Przykłady implementacji treści Haskich reguł wojny powietrznej z 1923 roku do regulaminów wojskowych 398

20. Czy Haskie reguły wojny powietrznej z 1923 roku uzyskały status zwyczajowy przed 1 września 1939 roku? 406

21. II wojna światowa i stan przestrzegania norm prawa wojny powietrznej 410

22. Represalia w wojnie powietrznej jako uzasadnienie totalnej wojny powietrznej 419

23. Stan prawa wojny powietrznej w początkowym okresie II wojny światowej 425

24. Upadek norm rządzących wojną powietrzną w okresie II wojny światowej 428

25. MKCK w okresie II wojny światowej 434

26. Projekt MKCK z New Delhi z 1956 roku 434

27. Doktryna prawa międzynarodowego wobec zjawiska nieograniczonej wojny powietrznej 442

1. Uwagi ogólne 447

Rozdział VI. Prawo wojny powietrznej w świetle PD I 447

2. Definicja pojęcia ludności cywilnej. Problem quasi-kombatantów 449

3. Bombardowanie strefowe w PD I 456

4. Zakaz ataków bez rozróżnienia w PD I 460

5. Zasada proporcjonalności w PD I 469

6. Definicja ataku 484

7. Deklaracje interpretacyjne do treści PD I 486

8. Definicja celów wojskowych w PD I 488

9. Ochrona dóbr kultury 512

10. Ochrona środowiska naturalnego a prawo wojny powietrznej 517

11. Ochrona infrastruktury szczególnego typu 520

12. Stosowanie środków ostrożności 525

13. Status obszarów niebronionych 537

14. IV Konwencja genewska z 1949 roku i prawo wojny powietrznej 545

15. III Konwencja genewska z 1949 roku i prawo wojny powietrznej 547

16. II Konwencja genewska z 1949 roku 551

17. Relacja PD I w stosunku do wcześniejszych norm prawa bombardowań powietrznych 551

18. Granice kodyfikacji prawa wojny powietrznej przez PD I 556

1. Uwagi wstępne 561

2. Status osób ewakuujących się w sytuacji awaryjnej z uszkodzonego samolotu 561

Rozdział VII. Wybrane aspekty prawa wojny powietrznej o charakterze szczegółowym 561

3. Wiarołomstwo, stosowanie fałszywych oznaczeń 569

4. Perfidia a fortele wojenne 574

5. Kamuflaż w wojnie powietrznej 578

6. Oznakowanie wojskowych statków powietrznych 584

7. Oznaczenie o zmniejszonej widoczności. Oznaczenie bezzałogowych wojskowych statków powietrznych 591

8. Obowiązek umundurowania załogi wojskowego statku powietrznego 595

9. Zasady rządzące legalnością uzbrojenia wojskowego statku powietrznego 598

10. Wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem uzbrojenia lotniczego 609

11. Wojna powietrzna w świetle międzynarodowego prawa lotniczego 627

1. Uwagi wstępne 633

2. Sprawa poruczników Walkera i Smitha – stosowanie amunicji zapalającej w wojnie powietrznej 633

Rozdział VIII. Wojna powietrzna i orzecznictwo międzynarodowe 633

3. Wyrok grecko-niemieckiego Mieszanego Trybunału Arbitrażowego w sprawie Coenca Bros v. Niemcy oraz wyrok rumuńsko-niemieckiego Mieszanego Trybunału Rozjemczego w sprawie Kiriadolou v. Niemcy 634

4. Sprawa Lotus i jej wpływ na międzynarodowe prawo humanitarne 637

5. Kommandobefehl 639

6. Sprawa linczu w Essen 639

7. Ustawa o nieprzyjacielskich lotnikach 640

8. Sprawa zatopienia statku „Laconia” 643

9. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze 645

10. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu 654

11. Zasada Rendulica 658

12. Ryuichi Shimoda i inni v. Państwo 661

13. Opinia doradcza MTS z 1996 roku 665

14. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii 671

15. Raport Komitetu przy Prokuratorze MTKJ w sprawie bombardowań NATO w Serbii w 1999 roku 690

16. Raport Goldstone’a 700

17. Libia 2011 703

18. Operacja „Protective Edge” 704

19. Eritrea-Ethiopia Claims Commission (Komisja do spraw roszczeń Erytrea – Etiopia) 708

20. Sprawa płk. Georga Kleina 709

21. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza do spraw Syryjskiej Republiki Arabskiej 711

22. Raport do Kongresu Stanów Zjednoczonych z przebiegu działań podczas I wojny w Zatoce Perskiej 712

1. Bezzałogowość w wojnie powietrznej 715

Rozdział IX. Bezzałogowość i autonomia w wojnie powietrznej 715

2. Autonomia i przyszła wojna powietrzna 724

Zakończenie 751

Bibliografia 757