"Krótkie wykłady. Biochemia"

Libra identifier: 250442

Table of Contents

Wykaz skrótów 14

Sekcja A - Komórki 20

A1. Komórki prokariotyczne 20

A2. Komórki eukariotyczne 25

A3. Wzrost komórki 34

A4. Obrazowanie komórek 38

A5. Frakcjonowanie komórek 46

Sekcja B - Aminokwasy i białka 52

B1. Budowa aminokwasów 52

B2. Budowa i funkcje białek 62

B3. Mioglobina i hemoglobina 77

B4. Kolagen 86

B5. Motory molekularne 94

B6. Przeciwciała 103

Sekcja C - Badanie białek 112

C1. Oczyszczanie białek 112

C2. Elektroforeza żelowa 122

C3. Sekwencjonowanie białek i synteza peptydów 130

C4. Immunodetekcja 139

Sekcja D - Enzymy 144

D1. Wprowadzenie do enzymów 144

D2. Termodynamika 154

D3. Kinetyka aktywności enzymów 159

D4 Inhibicja enzymów 166

D5. Regulacja aktywności enzymów 171

Sekcja E - Błony i sygnalizacja komórkowa 180

E1. Lipidy błonowe 180

E2. Budowa błon 188

E3. Transport przez błony: małe cząsteczki 199

E4. Transport przez błony: makrocząsteczki 207

E5. Przekształcanie sygnału 213

E6. Funkcje neuronów 226

Sekcja F - Budowa i replikacja DNA 232

F1. Wprowadzenie do DNA 232

F2. Geny i chromosomy 238

F3. Replikacja DNA w komórkach prokariotycznych 246

F4. Replikacja DNA w komórkach eukariotycznych 253

Sekcja G - Synteza i dojrzewanie RNA 258

G1. Wprowadzenie do RNA 258

G2. Transkrypcja w komórkach prokariotycznych 260

G3. Operony 266

G4. Transkrypcja w komórkach eukariotycznych: przegląd 275

G5. Transkrypcja genów kodujących białka w komórkach eukariotycznych 278

G6. Regulacja transkrypcji katalizowanej przez polimerazę RNA II 284

G7. Dojrzewanie eukariotycznych pre-mRNA 294

G8. Transkrypcja i dojrzewanie rybosomowych RNA 309

G9. Transkrypcja i dojrzewanie transportujących RNA 318

Sekcja H - Synteza białka 324

H1. Kod genetyczny 324

H2. Synteza białka (translacja) w komórkach prokariotycznych 331

H3. Synteza białka (translacja) w komórkach eukariotycznych 342

H4. Kierowanie białek 347

Sekcja I - Technologia rekombinacji DNA 353

H5. Glikozylacja białek 358

11. Bogactwo zastosowań rekombinacji DNA 363

12. Enzymy restrykcyjne 367

13. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych 374

14. Klonowanie DNA 380

15. Sekwencjonowanie DNA 386

16. Reakcja łańcuchowa polimerazy 390

17. Mutageneza ukierunkowana 396

Sekcja J - Metabolizm węglowodanów 403

J1. Monosacharydy i disacharydy 403

J2. Polisacharydy i oligosacharydy 411

J3. Glikoliza 416

J4. Glukoneogeneza 431

J5. Szlak pentozofosforanowy 442

J6. Metabolizm glikogenu 447

J7. Kontrola metabolizmu glikogenu 451

Sekcja K - Metabolizm lipidów 457

K1. Budowa i funkcje kwasów tłuszczowych 457

K2. Rozkład kwasów tłuszczowych 461

K3. Synteza kwasów tłuszczowych 470

K4. Triacyloglicerole 478

K5. Cholesterol 484

K6. Lipoproteiny 492

Sekcja L - Oddychanie i energia 497

L1. Cykl kwasu cytrynowego 497

L2. Transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna 504

L3. Fotosynteza 523

Sekcja M - Metabolizm azotu 537

M1. Wiązanie i asymilacja azotu 537

M2. Metabolizm aminokwasów 542

M3. Cykl mocznikowy 551

M4. Hem i chlorofile 559

Literatura uzupełniająca 564

Indeks 570