"Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej integracyjnej i specjalnej"

Libra identifier: 251921

Table of Contents

Od autorki 8

Wstep 10

Rozdział I. Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w trzech formach organizacyjnych kształcenia 14

1. System szkolnictwa specjalnego 14

1.1. Kształcenie specjalne – ustalenia terminologiczne 14

1.2. Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w szkolnictwie specjalnym 18

1.3. Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w edukacji integracyjnej 24

1.4. Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w edukacji właczajacej 35

Rozdział II. Dziecko z niepełnosprawnością w rolach społecznych w przestrzeni szkolnej 46

1. Charakterystyka ról społecznych dziecka w wieku szkolnym 46

2. Niepełnosprawnosc a role szkolne 51

2.1. Modele pojmowania niepełnosprawnosci 52

2.2. Uczen niepełnosprawny w strukturalno-funkcjonalnym paradygmacie socjalizacji szkolnej – implikacje dla modelu kształcenia segregacyjnego 55

2.3. Uczen niepełnosprawny w interakcjonistycznym paradygmacie socjalizacji szkolnej – implikacje dla modelu kształcenia inkluzyjnego 58

2.4. Osadzenie idei kształcenia integracyjnego w paradygmatach socjalizacji szkolnej 61

Rozdział III. Funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością wzroku w rolach szkolnych na etapie edukacji podstawowej 66

1. Definicje i klasyfikacje niepełnosprawnosci wzroku 66

2. Uwarunkowania pełnienia roli ucznia przez dziecko z niepełnosprawnością wzroku 68

2.1. Uwarunkowania realizacji roli ucznia – czynniki tkwiace w specyfice niepełnosprawności 70

2.2. Uwarunkowania realizacji roli ucznia – czynniki tkwiace w systemie szkolnym 79

3. Uwarunkowania pełnienia roli członka społeczności szkolnej przez dziecko z niepełnosprawnością wzroku 84

3.1. Uwarunkowania realizacji roli członka społeczności szkolnej – czynniki tkwiace w dziecku 86

3.2. Uwarunkowania realizacji roli członka społeczności szkolnej – czynniki tkwiace w otoczeniu 92

Rozdział IV. Metodologiczne podstawy i organizacja badan własnych 98

1. Teoretyczny kontekst badan własnych 98

2. Problematyka, przedmiot i cele badań 101

3. Problemy badawcze i hipotezy robocze 102

4. Typologia zmiennych i ich wskazniki 108

5. Metody, techniki i narzedzia badawcze 110

6. Organizacja i przebieg badań 114

7. Charakterystyka badanej grupy 115

Rozdział V. Analiza i interpretacja wyników badan własnych 126

1. Funkcjonowanie w roli ucznia dzieci z niepełnosprawnością wzroku w swietle wyników badan własnych 126

1.1. Ocena funkcjonowania w roli ucznia dzieci z niepełnosprawnością wzroku w swietle wyników Skali Oszacowan do Oceny Funkcjonowania Młodziezy w Rolach Społecznych 126

1.2. Analiza porównawcza osiagniec dydaktycznych uczniów z niepełnosprawnością wzroku ze szkół ogólnodostepnych, integracyjnych i specjalnych 130

1.3. Samoocena motywacji do nauki w swietle wyników Kwestionariusza Integracji Uczniów adaptacji G. Szumskiego 134

1.4. Dydaktyczne aspekty pracy z dziecmi z niepełnosprawnością wzroku w opiniach nauczycieli 139

Podsumowanie 152

2. Funkcjonowanie w roli członka społeczności szkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzroku w swietle badan własnych 156

2.1. Ocena funkcjonowania w roli towarzyskiej dzieci z niepełnosprawnością wzroku w swietle wyników Skali Oszacowan do Oceny Funkcjonowania Młodziezy w Rolach Społecznych 156

2.2. Samoocena integracji społecznej w swietle wyników Kwestionariusza Integracji Uczniów w adaptacji G. Szumskiego 161

2.3. Samoocena integracji emocjonalnej w swietle wyników Kwestionariusza Integracji Uczniów w adaptacji G. Szumskiego 165

2.4. Pozycja socjometryczna w klasie szkolnej uczniów z niepełnosprawnością wzroku kształcacych sie w integracji i inkluzji 169

Podsumowanie 174

3. Funkcjonowanie w rolach szkolnych uczniów z niepełnosprawnością wzroku – podsumowanie wyników badan 178

3.1. Uwarunkowania funkcjonowania w rolach szkolnych uczniów z niepełnosprawnością wzroku w trzech formach organizacyjnych kształcenia 178

3.2. Funkcjonowanie w rolach szkolnych uczniów z niepełnosprawnością wzroku w trzech formach organizacyjnych kształcenia – zestawienie analizowanych obszarów 185

3.3. Wskazania dla praktyki w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku w systemie kształcenia niesegregacyjnego 189

Zakończenie 198

Bibliografia 204

Spis tabel 216

Spis rysunków i wykresów 218

Aneksy 220