"Dziecko w sytuacjach stresowych"

Libra identifier: 253267

Table of Contents

Wstęp (Małgorzata Cywińska) 10

Przedmowa (Zbyszko Melosik) 18

Stresowe interpersonalne wymiary rzeczywistości edukacyjnej dzieci 20

Małgorzata Cywińska Stresowe sytuacje odrzucenia rówieśniczego 22

Stefan T. Kwiatkowski Pozytywny klimat emocjonalny sali lekcyjnej jako czynnik chroniący dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przed dystresem 40

Barbara Nowak „Głos mi odebrało”. Problemy w komunikacji językowej dzieci w sytuacjach stresowych 80

Urszula Szuścik Sytuacje stresowe a rysunek dziecka 96

Wiga Bednarkowa Stres dzieci objętych edukacją włączającą 110

Andrzej Twardowski Stres doświadczany przez rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnościami 138

Funkcjonalny, kulturowy i informacyjno-komunikacyjny wymiar systemów edukacji jako źródło stresu u dzieci 158

Andrzej Olubiński Uczniowski (dy)stres jako efekt przedmiotowej oraz fasadowo-konformistycznej funkcji systemu edukacji 160

Marek Budajczak Wszystkie dzieci nasze są?! O stresie w edukacji domowej 190

Aleksandra Boroń Język, kultura i stres. Kształtowanie się tożsamości kulturowych u osób dwukulturowych i dwujęzycznych 207 Tomasz Gmerek Pomiędzy asymilacją, dyskryminacją i unicestwieniem. Geneza i rozwój szkolnictwa internatowego dla mniejszości tubylczych w Kanadzie 224

Paweł Topol Technologie informacyjne i komunikacyjne a stres u dzieci – wybrane zagadnienia 246

Małgorzata Makiewicz Uczeń schwytany w sieć 262