"Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu"

Libra identifier: 256460

Table of Contents

WstępRozdział 1

Uwarunkowania systemowe controllingu operacyjnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw1.1. Istota podejścia systemowego controllingu w procesie zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw1.2. Koordynacja i integracja działań w łańcuchu dostaw1.3. Zintegrowany system operacyjnej informacji zarządczej1.4. Transformacja potrzeb produktu w łańcuchu dostaw1.5. Model referencyjny SCOR zarządzania procesami w łańcuchu dostaw1.6. Sformułowanie problemu badawczego1.7. Metodyka opracowania modelu referencyjnego controllingu operacyjnegoRozdział 2

Rola controllingu w realizacji strategii operacyjnej2.1. Strategia operacyjna narzędziem realizacji strategii przedsiębiorstwa2.2. Analiza i sterowanie efektywnością w łańcuchu dostaw2.2.1. Analiza efektywności ekonomicznej2.2.2. Analiza efektywności operacyjnej2.2.3. Sterowanie efektywnością operacyjną2.3. Transformacja celu na działania operacyjne. Zrównoważona karta wyników2.4. Wsparcie controllingu w modelu współpracy CPFR w łańcuchu dostawRozdział 3

Koncepcja zarządzania wartością produktu w łańcuchu dostaw3.1. Identyfikacja czynników wartości produktu3.2. Mapowanie wartości produktu na procesy łańcucha dostaw3.2.1. Metoda mapowania strumienia wartości - Value Stream Mapping3.2.2. Metoda dopasowania jakości produktu - Quality Function Deployment3.3. Analiza zarządzania wartością produktu w łańcuchu dostaw3.4. System controllingu w zarządzaniu wartością produktu w łańcuchu dostawRozdział 4

Model controllingu operacyjnego w zarządzaniu wartością produktu4.1. Uwarunkowania modelowania systemów controllingu operacyjnego4.2. Model referencyjny systemu controllingu operacyjnego łańcucha dostaw4.3. Model organizacyjny systemu controllingu operacyjnego w łańcuchu dostaw4.3.1. Wsparcie w procesie zarządzania operacyjnego4.3.2. Struktura funkcjonalno-zadaniowa controllingu łańcucha dostaw4.3.3. Lokalizacja controllingu operacyjnego w strukturze organizacyjnej4.3.4. Integracja ośrodków odpowiedzialności w łańcuchu dostaw4.4. Model oceny potencjału łańcucha dostaw produktu metodą audytu operacyjnegoRozdział 5

5.4. Controlling zapasów5.5. Controlling magazynowania5.6. Controlling transportuRozdział 6