"Kapitał ludzki jako czynnik skuteczności audytu wewnętrznego"

Libra identifier: 258193

Table of Contents

Wstęp 7

Rozdział 1. Audyt wewnętrzny w organizacji 13

1.1. Historia audytu wewnętrznego, jego ewolucja i kierunki rozwoju 14

1.2. Istota i cele audytu wewnętrznego 18

1.3. Funkcje, zadania i usługi audytu wewnętrznego 24

1.4. Organizacja audytu wewnętrznego 28

1.5. Regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego w Polsce 34

1.6. Czynności w zadaniu audytowym 37

2.1. Skuteczność – rozważania teoretyczne 41

Rozdział 2. Skuteczność audytu wewnętrznego 41

2.2. Istota skuteczności audytu wewnętrznego 43

2.3. Czynniki skuteczności audytu wewnętrznego w świetle badań literaturowych 47

3.1. Istota kapitału ludzkiego w audycie wewnętrznym 53

Rozdział 3. Charakterystyka wybranych elementów kapitału ludzkiego w audycie wewnętrznym 53

3.2. Wiedza w audycie wewnętrznym 59

3.3. Umiejętności w audycie wewnętrznym 63

3.4. Postawy w audycie wewnętrznym 66

3.5. Oczekiwania w audycie wewnętrznym 74

4.1. Uzasadnienie wyboru problemu badawczego i cel badań 77

Rozdział 4. Metodyka badań własnych 77

4.2. Paradygmat i przyjęta teoria naukowa 78

4.3. Uzasadnienie celowości zastosowanych metod 79

4.4. Procedura badawcza 80

4.4.1. Ogólna charakterystyka etapów gromadzenia danych 80

4.4.2. Pozyskanie respondentów do wywiadów 82

4.4.3. Opis przebiegu wywiadów 86

4.4.4. Dokumentacja z badań 88

4.4.5. Analiza materiału i wyodrębnienie kategorii danych 90

Rozdział 5. Kapitał ludzki jako czynnik skuteczności audytu wewnętrznego – rezultaty badań własnych 93

5.1. Charakterystyka osób badanych 94

5.2. Opinie badanych na temat skuteczności audytu wewnętrznego 96

5.3. Ocena wiedzy i umiejętności audytorów wewnętrznych, audytowanych i zarządzających organizacją 103

5.3.1. Wiedza i umiejętności audytorów wewnętrznych 103

5.3.2. Wiedza i umiejętności audytowanych 111

5.3.3. Wiedza i umiejętności zarządzających organizacją 114

5.4. Postawy i oczekiwania audytorów wewnętrznych, audytowanych oraz zarządzających organizacją 115

5.4.1. Postawy i oczekiwania audytorów wewnętrznych 115

5.4.2. Postawy i oczekiwania audytowanych 119

5.4.3. Postawy i oczekiwania zarządzających organizacją 127

6.1. Wnioski z badań 131

Rozdział 6. Dyskusja wyników 131

6.2. Rekomendacje dla praktyki 142

6.3. Ograniczenia badań 144

Zakończenie 147

Załączniki 151

Bibliografia 157

Spis tabel 185

Spis rysunków 187