"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 65/3. Kluczowe wskaźniki wyników w kontroli zarządczej przedsiębiorstw"

Libra identifier: 258212

Table of Contents

Ryszard Barczyk, Zuzanna Urbanowicz: Działania stabilizacyjne w gospodarce polskiej w okresie pandemii COVID-19 6

Joanna Domagała: Powiązanie cen masła w Polsce z wybranymi rynkami świata 18

Arleta Gregulska-Oksińska: Użyteczność poznawcza wywiadu jako metody badawczej zagadnienia kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego 31

Dorota Janus: Rola informacji w nowoczesnych systemach rachunku kosztów i zarządzania kosztami 42

Angelika Kaczmarczyk: Informacja sprawozdawcza mikrojednostek w aspekcie marginalizacji zasady ostrożności 52

Dominika Kołodziej: Miejsce audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej jst w Polsce 62

Wojciech Dawid Krzeszowski: Kluczowe wskaźniki wyników w kontroli zarządczej przedsiębiorstw 72

Piotr Luty: Wpływ systemu sprawozdawczości finansowej na efektywną stopę opodatkowania polskich spółek 88

Alina Walenia: Miejsce publicznego doradztwa rolniczego Polski w Systemie Wiedzy i Innowacji Rolniczych Unii Europejskiej 102

Michał Zaremba: Polityka i wzrost gospodarczy w Indiach od czasu uzyskania niepodległości. Próba oceny 117