"Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy"

Libra identifier: 264985

Table of Contents

Monika Christoph, Sonia Wawrzyniak Szkoła a rynek pracy – wprowadzenie 10

CZĘŚĆ I. PRZESTRZENIE WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY A JEJ POTENCJAŁ SPOŁECZNO-EDUKACYJNY 22

Eugeniusz Piotrowski Wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych jako ważny warunek postępu społecznego 24

Sonia Wawrzyniak Uczeń z pasją – wspieranie uczniów w odkrywaniu indywidualnych zasobów 38

Patrycja Wesołowska Zasoby uczniów jako fundament rozwoju osobistego i zawodowego 54

Sylwia Jaskulska Relacje rówieśnicze jako czynnik ułatwiający pokonywanie progów szkolnych 68

Agata Matysiak-Błaszczyk, Barbara Jankowiak Wybrane zagadnienia dotyczące kompetencji wychowawczych w pracy z młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne 80

Kamila Słupska Między pasją a obowiązkami. Młodzież wobec szans i zagrożeń 92

Łukasz P. Ratajczak Odporność psychiczna dzieci i młodzieży wobec narastających utrudnień w zakresie psychospołecznego funkcjonowania. Potrzeba kształtowania zasobów odpornościowych 110

Joanna Jarmużek Wychowanie do samodzielności dziecka z wadą lub chorobą serca 128

Maria Porzucek-Miśkiewicz Zadania pedagoga szkolnego we współczesnej szkole 146

Paulina Peret-Drążewska „Syndrom umysłowości nowoczesnej” u młodzieży szkół średnich 154

Sylwia Polcyn Teen drama jako element kultury popularnej a kształtowanie osobowości młodego człowieka 172

Marta Dobrzyniak Potencjał kompetencyjny kadry pedagogicznej. Aspekt kompetencji informatycznych 182

Agnieszka Barczykowska Szkoła wobec procesu gentryfikacji – wzajemne relacje, szanse i zagrożenia 196

Mariusz Przybyła Szkoła „złowiona” we własne sieci – rzecz o kształceniu tradycyjnym i komplementarnym w obliczu pandemii koronawirusa Covid-19 212

Marta Kędzia, Katarzyna Sadowska Profesjonalne szkolnictwo muzyczne w Polsce – perspektywa historyczna 224

Emilia Grzesiak Współczesne wyzwania w obszarze edukacji STEM 234

CZĘŚĆ II. RYNEK PRACY A SZKOŁA – KONTEKSTY BUDOWANIA POZYTYWNEGO DIALOGU 252

Ewa Solarczyk-Ambrozik Doradztwo zawodowe – poradnictwo karierowe – w obliczu nowych wyzwań 254

Agnieszka Cybal-Michalska Proaktywność jako strategia doświadczania sukcesu w karierze 268

Monika Christoph Młodzi na rynku pracy, czyli kogo chcą zatrudniać współcześni pracodawcy? 280

Renata Tomaszewska „Ogrodnicy i rośliny”. Współczesna edukacja a rynek pracy przyszłości 300

Małgorzata Rosalska Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej – założone cele i rzeczywiste wyzwania 318

Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska Poradnictwo zawodowe w systemie edukacji. Między postulatami a realiami 330

Magdalena Barańska Przygotowanie do (potrzeb rynku) pracy vs przygotowanie do życia – kierunki działań współczesnej szkoły 348

Joanna Kozielska Tranzycja ze szkoły uczącej zawodu na rynek pracy w kontekście kompetencji przyszłości i scenariuszy przyszłości rynku pracy 366

Małgorzata Mikut Studia wyższe – między potrzebą samorealizacji a wymogami studiów i rynku pracy. Obszary zaangażowania studentów 376

Lucyna Myszka-Strychalska Młodzież z grupy NEET – wyzwania dla współczesnej edukacji oraz propozycje rozwiązań 392

Anna Mańkowska Obywatel szyty na miarę. Edukacja moralna w szkole chińskiej 408

Katarzyna Ludwikowska Metodyka doradztwa edukacyjno-zawodowego – między behawioryzmem a konstruktywizmem 420

Ewelina Szczechowiak Potencjał doradztwa zawodowego w rzeczywistości szkolnej 434

Anna Oleszczyk Jak pomóc nastolatkowi w wyborach edukacyjno-zawodowych? Wybrane działania na przykładzie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 446

Hubert Tomkowiak Współzawodnictwo czy współpraca – model systemu edukacji a realia rynku pracy 466

Streszczenie. Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy 480

Summary. Social-educational potential of school and job market 482