"Psychiatria sądowa"

Libra identifier: 265433

Table of Contents

Przedmowa 13

Rozdział 1. Część ogólna 16

1.1. Psychiatria sądowa jako nauka Piotr Gałecki 16

1.2. Rola psychiatrii sądowej w procesie stosowania prawa i cele stawiane psychiatrii sądowej Piotr Gałecki 17

1.3. Granica między normą a patologią w psychiatrii. Definicja zaburzenia psychicznego (choroby psychicznej) Piotr Gałecki 19

DSM-5 26

ICD-10 28

1.4. Rodzaje zaburzeń psychicznych. Ich etiologia, objawy oraz przebieg Piotr Gałecki 31

Psychopatologia 31

Psychopatologia ogólna 32

Psychopatologia szczegółowa 61

1.5. Biegły sądowy, biegły ad hoc, instytut naukowy Krzysztof Eichstaedt 130

Biegły w krajach anglosaskich i w krajach Europy kontynentalnej 130

Rękojmia należytego wykonywania obowiązków biegłego 133

Czas, na jaki ustanawia się biegłego sądowego 134

Tryb postępowania przed powołaniem biegłego 134

Zwolnienie biegłego z funkcji 134

Skreślenie biegłego z listy biegłych prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego 135

Biegły ad hoc 138

Opinie instytucji naukowej lub specjalistycznej 138

Zeznania świadków a opinia biegłych 139

1.6. Wyłączenie biegłego od sporządzenia opinii Krzysztof Eichstaedt 140

1.7. Rodzaje opinii psychiatrycznych Piotr Gałecki 149

Opinia abstrakcyjna 150

Opinia alternatywna 151

Opinia kompleksowa 151

Opinia instytutowa 152

Opinia tendencyjna 152

Opinia niepełnowartościowa 153

Opinia prywatna 153

1.8. Odpowiedzialność karna oraz cywilna biegłego w związku ze sporządzoną opinią Krzysztof Eichstaedt 154

1.9. Kryteria sądowej oceny sporządzonej opinii Krzysztof Eichstaedt 165

1.10. Przesłuchanie oraz konfrontacja biegłych Krzysztof Eichstaedt 171

Piśmiennictwo 175

Rozdział 2. Psychiatria sądowa w sprawach karnych 180

2.1. Definicja poczytalności i niepoczytalności Piotr Gałecki 180

2.1. Uwagi wstępne Piotr Gałecki 180

2.3. Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną z powodu braku winy sprawcy czynu zabronionego Piotr Gałecki 182

2.4. Źródła braku poczytalności Piotr Gałecki 187

2.5. Następstwa niepoczytalności Piotr Gałecki 192

2.6. Ograniczona poczytalność w stopniu znacznym Piotr Gałecki 194

2.7. Przestępstwa popełnione w stanie nietrzeźwości lub odurzenia Piotr Gałecki 196

2.8. Cechy upojenia patologicznego Piotr Gałecki 198

Następstwa szkodliwego używania substancji (.1) 205

Ostre zatrucie (.0) 205

Zespół uzależnienia (.2) 205

Zaburzenia psychotyczne (.5) 206

Zespół abstynencyjny (.3) 206

Zespół abstynencyjny z majaczeniem (.4) 206

2.9. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej – pedofilia a czyn pedofilny Piotr Gałecki 208

Pedofilia a czyn pedofilny 214

Pedofilia w ujęciu prawnokarnym 217

2.10. Okoliczności uzasadniające wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego Piotr Gałecki, Krzysztof Eichstaedt 222

2.11. Przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii biegłych psychiatrów Krzysztof Eichstaedt 223

2.12. Treść postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych psychiatrów, seksuologa oraz psychologa Krzysztof Eichstaedt 226

2.13. Lekarze innych specjalności oraz psycholodzy uczestniczący w wydaniu opinii Krzysztof Eichstaedt 230

2.14. Przebieg badania ambulatoryjnego mającego na celu ustalenie stanu zdrowia psychicznego osoby poddanej badaniu Piotr Gałecki 230

Forma opinii sądowo-psychiatrycznej wydana w warunkach ambulatoryjnych 236

Treść opinii sądowo-psychiatrycznej wydanej w warunkach ambulatoryjnych 237

2.15. Przesłanki orzeczenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Czas trwania obserwacji Krzysztof Eichstaedt 243

2.16. Przebieg obserwacji sądowo-psychiatrycznej Piotr Gałecki 248

2.17. Struktura opinii psychiatrycznej oraz sprawozdania z przeprowadzonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej Piotr Gałecki 257

Forma opinii sądowo-psychiatrycznej wydanej na skutek obserwacji sądowo-psychiatrycznej 258

Treść opinii sądowo-psychiatrycznej wydanej na skutek obserwacji sądowo-psychiatrycznej 259

2.18. Środki zabezpieczające. Uwagi ogólne Krzysztof Eichstaedt 263

2.19. Podział środków zabezpieczających i ich krótka charakterystyka Krzysztof Eichstaedt 264

2.20. Prawne przesłanki orzeczenia izolacyjnego i nieizolacyjnych środków zabezpieczających Krzysztof Eichstaedt 265

2.21. Wykonanie środków zabezpieczających (uwagi ogólne, właściwość sądu) Krzysztof Eichstaedt 272

2.22. Wykonanie izolacyjnego środka zabezpieczającego Krzysztof Eichstaedt 273

2.23. Wykonanie nieizolacyjnych środków zabezpieczających Krzysztof Eichstaedt 279

2.24. Czas stosowania środka zabezpieczającego, orzekanie o jego dalszym stosowaniu, uchyleniu lub zmianie Krzysztof Eichstaedt 281

2.25. Zezwolenie na czasowy pobyt poza zakładem psychiatrycznym Krzysztof Eichstaedt 283

2.26. Umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby, wobec której stosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym Krzysztof Eichstaedt 284

2.27. Medyczna prognoza ponowienia przez sprawcę czynu zabronionego Piotr Gałecki 285

2.28. Wystąpienie zaburzeń psychicznych jako okoliczność uzasadniająca odroczenie lub przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności Krzysztof Eichstaedt 290

2.29. Stan zdrowia psychicznego jako okoliczność budząca wątpliwości co do udziału w przesłuchaniu lub rozprawie sądowej Piotr Gałecki 293

2.30. Oczekiwania organów procesowych wobec sporządzonej opinii i najczęściej towarzyszące im uchybienia Krzysztof Eichstaedt 297

Piśmiennictwo 299

Rozdział 3. Psychiatria sądowa w sprawach wykroczeniowych 310

3.1. Uwagi wstępne Krzysztof Eichstaedt 310

3.2. Przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii biegłego psychiatry w sprawach o wykroczenia Krzysztof Eichstaedt 312

3.3. Przebieg badania psychiatrycznego Piotr Gałecki 313

3.4. Struktura sporządzonej opinii Piotr Gałecki 315

Piśmiennictwo 316

Rozdział 4. Psychiatria sądowa w sprawach cywilnych i rodzinnych 318

4.1. Powołanie biegłego w postępowaniu cywilnym Krzysztof Eichstaedt 318

4.2. Rodzaje wad oświadczenia woli i prawne skutki ich wystąpienia Krzysztof Eichstaedt 320

4.3. Stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli w ocenie psychiatry Piotr Gałecki 328

4.4. Przesłanki prawne ubezwłasnowolnienia całkowitego oraz częściowego. Celowość ubezwłasnowolnienia oraz jego skutki Krzysztof Eichstaedt 331

4.5. Medyczne przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego, tj. choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne w szczególności pijaństwo i narkomania. Tryb postępowania biegłego, struktura i elementy sporządzonej opinii Piotr Gałecki 335

4.6. Rodzaje testamentów. Krótka charakterystyka 344

4.7. Nieważność testamentu sporządzonego w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli Piotr Gałecki 348

4.8. Choroba psychiczna lub niepełnosprawność intelektualna jako przeszkoda prawna w zawarciu małżeństwa Piotr Gałecki 355

4.9. Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego Piotr Gałecki 359

Piśmiennictwo 364

Rozdział 5. Psychiatria sądowa w sprawach nieletnich 368

5.1. Uwagi ogólne Krzysztof Eichstaedt 368

5.2. Przesłanki przeprowadzenia badań psychiatrycznych nieletniego w warunkach ambulatoryjnych Krzysztof Eichstaedt 369

5.3. Przesłanki przeprowadzenia obserwacji psychiatrycznej nieletniego. Tryb orzekania przez sąd obserwacji i czas jej trwania Krzysztof Eichstaedt 371

5.4. Przebieg badania ambulatoryjnego oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznej nieletniego sprawcy czynu karalnego Piotr Gałecki 373

Piśmiennictwo 377

Rozdział 6. Psychiatria sądowa w sprawach uzgodnienia płci 380

6.1. Dysforia płciowa, niezgodność płci – uwagi ogólne Piotr Gałecki 380

6.2. Tryb powoływania biegłych w sprawach dotyczących uzgodnienia płci Piotr Gałecki 385

6.3. Opinia sądowo-psychiatryczna w sprawach uzgodnienia płci Piotr Gałecki 393

Piśmiennictwo 395

Rozdział 7. Tajemnica lekarska i psychiatryczna 398

7.1. Uwagi wstępne Krzysztof Eichstaedt 398

7.2. Tajemnica lekarska a tajemnica psychiatryczna Krzysztof Eichstaedt 401

7.3. Zakres podmiotowy oraz zakres przedmiotowy tajemnicy psychiatrycznej Krzysztof Eichstaedt 405

7.4. Tajemnica lekarska (psychiatryczna) a obowiązek powiadomienia o popełnionym przestępstwie Krzysztof Eichstaedt 407

7.5. Zakazy dowodowe związane z tajemnicą lekarską i tajemnicą psychiatryczną Krzysztof Eichstaedt 413

7.6. Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy Krzysztof Eichstaedt 416

7.7. Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej Krzysztof Eichstaedt 421

Piśmiennictwo 425

Wykaz skrótów i aktów prawnych 428

Orzecznictwo 432

Skorowidz 438