"Organizacje wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty"

Libra identifier: 268386

Table of Contents

Wstęp 7

1.1. Znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce 9

Rozdział 1. Organizacje w gospodarce ukierunkowanej na zrównoważony rozwój 9

1.2. Zrównoważony rozwój a społeczna odpowiedzialność biznesu 14

1.3. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w procesy funkcjonowania organizacji 19

1.4. Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik zrównoważonego rozwoju organizacji 24

2.1. Koncepcja zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi 29

Rozdział 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji w dobie zrównoważonego rozwoju 29

2.2. Budowanie zrównoważonej organizacji w oparciu o wielopokoleniowy kapitał ludzki 32

2.3. Kreowanie zielonych kompetencji pracowników w organizacji 40

2.4. Wybrane środki motywowania pracowników ukierunkowane na wspieranie transformacji organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 45

3.1. Teoretyczne aspekty koncepcji równowagi praca-życie 49

Rozdział 3. Równowaga praca-życie 49

3.2. Budowanie zrównoważonej organizacji poprzez rozwiązania ukierunkowane na równowagę praca-życie 55

3.3. Przegląd dobrych praktyk ukierunkowanych na równowagę praca-życie 61

3.4. Równowaga praca-życie w statystyce publicznej 63

Zakończenie 73

Bibliografia 75

Spis schematów 93

Spis tabel 95

Spis załączników 97

Załącznik 1. Wytyczne dla biznesu w zakresie celów „Agendy 2030” na rzecz zrównoważonego rozwoju 99

Załączniki 99

Załącznik 2. Tabele z danymi do rozdziału 3.4 106