"Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznych"

Libra identifier: 268772

Table of Contents

WSTĘP 9

1. AKUMULACJA KAPITAŁÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 13

1.1. Kapitał marki – przestrzeń publiczna jako nośnik wizerunku miasta 13

1.2. Kapitał dziedzictwa kulturowego w przestrzeni publicznej – kształtowanie tożsamości 20

1.3. Kapitał sieci – wirtualna przestrzeń publiczna 28

1.4. Kapitał społeczny w przestrzeni publicznej – miejsca spotkań i relacji 33

1.5. Kapitał kreatywny w przestrzeni publicznej – magia miejsca 37

1.6. Kapitał rzeczowy w przestrzeni publicznej – nieruchomości i majątek ruchomy 42

2. IDENTYFIKACJA WARTOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 47

2.1. Ekonomiczny wymiar percepcji przestrzeni publicznych 47

2.2. Czynniki kształtujące wartość przestrzeni publicznych 56

2.3. Wartość przestrzeni publicznych jako funkcja metod wyceny nieruchomości 58

2.4. Identyfikacja wartości przestrzeni publicznych z wykorzystaniem alternatywnych metod wyceny dóbr nierynkowych 63

2.5. Audyt przestrzeni publicznych 83

2.6. Mapowanie mentalne przestrzeni publicznych 90

2.7. Krzywa wrażeń jako ocena atrakcyjności przestrzeni 95

2.8. Bazy wirtualne w ocenie wartości przestrzeni publicznych 97

3. ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI 101

3.1. Samorząd terytorialny jako zarządca przestrzeni publicznych 101

3.2. Prawno‑organizacyjne formy ochrony i zarządzania przestrzeniami publicznymi 110

3.3. Europejski model zarządzania przestrzeniami publicznymi – Town Center Management 118

3.4. Amerykański model zarządzania przestrzeniami publicznymi – Business Improvement District 137

3.5. Mikroprojekty – zarządzanie w obszarze dziedzińców i podwórek 148

ZAKOŃCZENIE 157

BIBLIOGRAFIA 159

SPIS FOTOGRAFII 197

SPIS RYSUNKÓW 199

SPIS TABEL 201