"Unia Europejska w procesie zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19"

Libra identifier: 275671

Table of Contents

Wstęp 9

Rozdział I. Unia Europejska w handlu międzynarodowym na drodze do zrównoważonej gospodarki cyfrowej w warunkach pandemii COVID-19 – Zofia Wysokińska 13

Wprowadzenie 13

1. Globalne skutki pandemii COVID-19 dla zrównoważonego rozwoju – prognoza ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego 15

2. Unia Europejska na drodze do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 19

3. Nowa zrównoważona, otwarta i asertywna polityka handlowa Unii Europejskiej 23

4. Wspieranie transformacji cyfrowej i handlu usługami 30

4.1. Główne trendy w handlu światowym w dobie pandemii COVID-19 32

4.2. Unia Europejska w globalnym handlu towarowym w dobie pandemii COVID-19 36

4.3. Handel zagraniczny Polski w dobie pandemii COVID-19 38

5. Program „Cyfrowa Europa” – Cyfrowy Kompas – Digital Compass 41

Aneks 52

Podsumowanie 55

Rozdział II. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a równoważenie rozwoju Unii Europejskiej: aspekty ekologiczne – Janina Witkowska 65

Wprowadzenie 65

1. Zmiany w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej i Unii Europejskiej w warunkach pandemii COVID-19 66

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a równoważenie rozwoju w warunkach pandemii COVID-19 71

3. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transformacji ekologicznej Unii Europejskiej 75

4. Polityka wobec inwestorów zagranicznych ukierunkowana na równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie postpandemicznym 83

4.1. Charakterystyka tradycyjnej polityki wobec inwestorów zagranicznych 83

4.2. Koncepcje zmian polityki wobec inwestorów zagranicznych w warunkach postpandemicznych 85

4.3. Polityka inwestycyjna Unii Europejskiej w warunkach wychodzenia z kryzysu pandemicznego 90

Podsumowanie 94

Rozdział III. Wyzwania dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście Zielonego Ładu oraz zrównoważonego rozwoju Europy w dobie pandemii COVID-19 – Anna Rydz-Żbikowska 99

Wprowadzenie 99

1. Sektor rolnictwa w Unii Europejskiej a Zielony Ład 100

2. Europejski Zielony Ład w świetle działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa 103

3. Strategia „Od pola do stołu” jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu 110

3.1 Cele strategii „Od pola do stołu” 112

3.2. Umożliwienie transformacji gospodarki w świetle strategii „Od pola do stołu” 116

4. Nowa Wspólna Polityka Rolna UE 2021–2027 jako narzędzie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu 117

5. Skutki pandemii COVID-19 dla rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce 120

Podsumowanie 125

Rozdział IV. Zrównoważony rozwój turystyki w dobie pandemii COVID-19 – przykład państw Bałkanów Zachodnich kandydujących do Unii Europejskiej – Radosław Dziuba 129

Wprowadzenie 129

1. Polityka spójności w ramach S3 (strategii inteligentnych specjalizacji) Platform Unii Europejskiej – strategiczne podejście do rozwoju specjalizacji regionalnych 130

2. Zrównoważony rozwój turystyki – aspekty teoretyczne 135

3. Światowa branża turystyczna podczas kryzysu COVID-19 140

4. Branża turystyczna podczas pandemii COVID-19 w Unii Europejskiej 143

– przykład Czarnogóry 146

Podsumowanie 157

Rozdział V. Zmiany w polskim sektorze tekstylno-odzieżowym w warunkach pandemii COVID-19 w świetle polityk UE i jego perspektywy na przyszłość – Tomasz Czajkowski 163

Wprowadzenie 163

1. Sektor tekstylno-odzieżowy w UE w dobie pandemii COVID-19 oraz powiązane z nim polityki 164

2. Sytuacja gospodarcza i geopolityczna oraz ich wpływ na sektor tekstylno-odzieżowy na świecie 167

3. Polski przemysł tekstylno-odzieżowy w czasie pandemii COVID-19 169

4. Perspektywy sektora tekstylno-odzieżowego w Polsce w świetle obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej 176

Podsumowanie 178

Zakończenie 183