"Użyteczność geowizualizacji wieloelementowych w kontekście semiotyki kartograficznej"

Libra identifier: 282907

Table of Contents

Wprowadzenie 7

1. Kartografia, geowizualizacja, GIScience – dyscypliny i współczesne wyzwania 15 1.1. Różne ujęcia, pokrewne wyzwania 15

1.2. Oczekiwania wobec współczesnych opracowań kartograficznych 21

1.3. Semiotyka kartograficzna 24

1.4. Semiotyka kartografi czna a geowizualizacje wieloelementowe 28

2. Geowizualizacje wieloelementowe 29 2.1. Idea geowizualizacji wieloelementowych 29

2.2. Geowizualizacje wieloelementowe jako opracowanie wiralowe 36

wieloelementowych 37

wieloelementowych 40

2.5.1. Definicja i poglądy na redundancję 44

wieloelementowych 44

2.5.2. Redundancja a nieprzystępne formy prezentacji treści 51

2.6. Przystępność geowizualizacji wieloelementowej dla niedoświadczonych użytkowników 52

2.6.1. Potrzeba wsparcia nowych użytkowników 52

2.6.2. Formy materiałów szkoleniowych dla nowych użytkowników 53

3.1. Sposób odczytu obrazów wizualnych 56

3. Badania użyteczności opracowań kartograficznych z wykorzystaniem okulografii 56

3.2. Założenia metody eye tracking 58

geowizualizacji 64

4. Empiryczna weryfikacja rozważań teoretyczno-koncepcyjnych 67

4.1. Testowane wieloelementowe narzędzie geowizualizacji 70

4.2. Uczestnicy badania 75

4.3. Zadania 76

4.4. Przyjęte metody badawcze 79

4.5. Procedura 81

4.6. Wyposażenie 82

4.7. Analiza danych 83

5.1.1. Uwaga wizualna w trakcie dowolnej eksploracji 84

5. Wyniki 84 5.1. Sposób poznawania nieznanego wieloelementowego narzędzia geowizualizacji 84

5.1.2. Wykorzystanie funkcji interaktywnych 88

5.1.3. Komentarze uczestników badania 90

5.2. Sposób pozyskiwania informacji z narzędzia cechującego się redundancją danych 93

5.2.1. Podział uwagi na moduły 93

5.2.2. Strategie rozwiązywania zadania 97

5.2.3. Kluczowe etapy rozwiązywania zadania 101

5.2.4. Poprawność odpowiedzi 103

narzędziem geowizualizacji 106

6.1.1. Elementy pomocne w nauce nieznanego wieloelementowego narzędzia geowizualizacji 107

6.1.2. Elementy przyciągające uwagę w trakcie poznawania wieloelementowego narzędzia geowizualizacji 108

6.1.3. Chętnie wykorzystywane funkcje interaktywne 108

6.1.4. Wskazówki w trakcie projektowania materiałów szkoleniowych 109

6.2. Część testowa 111

7. Wnioski 114 7.1. Semiotyka kartograficzna jako podstawa formułowania wniosków 114

7.2 Możliwości metody eye tracking w kontekście badań geowizualizacji wieloelementowych 115

7.3.1. Dwa wymiary geowizualizacji 117

wieloelementowych 117

7.3.2. Poznawanie geowizualizacji wieloelementowej 119

7.3.3. Legenda geowizualizacji wieloelementowych 120

7.4. Konsekwencje uwzględnienia złożoności legendy geowizualizacji wieloelementowych 123

8. Podsumowanie 126Literatura 129

Spis rycin 146

Spis tabel 150

Summary 151

Indeks nazwisk 154