"Japonia wobec kryzysu humanitarnego w Ukrainie"

Libra identifier: 294857

Table of Contents

1. WPROWADZENIE 9

2. UCIEKINIERZY WOJENNI Z UKRAINY 11

2.1. Kryzys humanitarny wywołany napaścią Rosji na Ukrainę 11

2.2. Reakcja państw sąsiednich i aktorów międzynarodowych 12

2.3. Liczba i charakterystyka uciekinierów ukraińskich w Polsce 13

2.4. Organizacja pomocy dla ukraińskich uciekinierów w Polsce na poziomie lokalnym 15

2.5. Zaangażowanie państwa w pomoc dla ukraińskich uciekinierów 17

2.6. Kluczowe wyzwania integracji 19

3. POLITYKA MIGRACYJNA I UCHODŹCZA JAPONII 23

4. OTWARCIE NA UKRAIŃSKICH UCIEKINIERÓW PO ROSYJSKIEJ AGRESJI I POMOC DLA OSÓB EWAKUOWANYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE JAPONII 27

4.1. Pierwsze reakcje Japonii po agresji Rosji na Ukrainę 27

4.2. Status uciekinierów z Ukrainy 28

4.3. Pomoc rządowa: zestawienie potrzeb ewakuowanych i świadczeń 29

4.4. Pomoc ze strony władz samorządowych 29

4.5. Wsparcie sektora prywatnego i pozarządowego w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez osoby ewakuowane 31

5. DOTYCHCZASOWA POMOC FINANSOWA DLA UKRAINY I OSÓB DOTKNIĘTYCH KONFLIKTEM, PRZEBYWAJĄCYCH POZA JAPONIĄ 35

5.1. Pomoc finansowa i humanitarna dla Ukrainy 35

5.2. Przykłady pomocy finansowej i rozwojowej na przykładzie JICA i Nippon Foundation 38

5.3. Wsparcie biznesu i sektora prywatnego 39

5.4. Organizacje pozarządowe 40

5.5. Działania pomocowe i informacyjne japońskich ambasad 42

6. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 45

6.1. Niejasna definicja uchodźców i ich postrzeganie w systemie prawnym 45

6.2. Zaangażowanie rządu w proces przyjmowania i integracji osób uciekających z Ukrainy 45

6.3. Odpowiedź na potrzeby osób przyjeżdżających 46

6.4. Pomoc finansowa i humanitarna dla Ukrainy i ukraińskich uciekinierów wojennych przebywających poza Japonią 47

6.5. Rozwijanie współpracy z władzami lokalnymi oraz rządami państw sąsiadujących z Ukrainą 47

BIBLIOGRAFIA 49