"Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi"

Libra identifier: 36783

Table of Contents

Bogusława Urbaniak: VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi - O czym dyskutujemy? 5

Rozdział 1. Efektywność zzl i sposoby jej oceny 10

Kinga Hoffmann, Michał Piłat: Metoda J.J. Phillipsa jako uniwersalne narzędzie oceny efektywności w programach zarządzania zasobami ludzkimi 10

Wojciech Ulrych: Zarządzanie przez efekty na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych regionu łódzkiego 21

Joanna Mesjasz: Efektywność pracowników w perspektywie ekonomicznej i psychologicznej 46

Joanna Samul: Pomiar zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem HR Scorecard - studium przypadku 54

Marzena Stor: Międzykulturowe uwarunkowania pomiaru efektywności i skuteczności ZZL w korporacjach międzynarodowych 71

Monika Jasińska: Synergizm jako droga do zwiększania efektywności działań kadr w organizacji 92

Rozdział 2. Efektywność podsystemów zzl 103

Anna Kwiatkiewicz: Zarządzanie wiekiem a efektywność ZZL w organizacji 103

Anna Rogozińska-Pawełczyk: Efektywne zarządzanie wiekiem 124

Barbara Sajkiewicz: Proinnowacyjne systemy motywowania i determinanty ich skuteczności 136

Agata Borkowska-Pietrzak: Determinanty efektywnego motywowania pozamaterialnego 148

Anna Jawor-Joniewicz: Kulturowe uwarunkowania skuteczności systemów motywacyjnych 163

Tomasz Sapeta: Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania 177

Tomasz Kawka: Uwarunkowania efektywności systemów wynagrodzeń nowej gospodarki 190

Ewa Beck-Krala: Efektywne programy świadczeń pracowniczych 199

Rozdział 3. Budowa kapitału ludzkiego organizacji zaangażowanego w efektywną pracę 218

Agnieszka Wojtczuk-Turek: Zachowania innowacyjne w pracy - badania nad organizacyjnymi czynnikami zaangażowania innowacyjnego 218

Anna Dolot: Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji 234

Piotr Oleksiak: Efektywność programów szkoleniowych a rozwój zasobów ludzkich w organizacji 247

Adam Suchodolski: Organizacja procesu rozwoju pracowników w firmach polskich i międzynarodowych 256

Beata Buchelt: Determinanty efektywności pracy ekspatriantów 266

Łukasz Haromszeki: Skuteczni liderzy lokalni 277

Dariusz Turek: Idea sprawiedliwości organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi 290

Maria Flak: Implementacja społecznej odpowiedzialności do zarządzania kapitałem ludzkim 306

Rozdział 4. Wkład zzl w wyniki organizacji; kształtowanie efektywnych stosunków pracy 313

Beata Jamka: Wpływ zarządzania kadrami na wyniki przedsiębiorstwa - dylematy pomiaru 313

Grzegorz Łukaszewicz: Metody wspomagające wyodrębnianie efektów programów realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi 322

Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk: Strategiczna karta wyników jako narzędzie oceny siły marki pracodawcy 334

Beata Chmielewiec: Racjonalizacja kosztów pracy jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej firmy 354

Magdalena Majowska: Rola audytu personalnego w zwiększaniu efektywności ZZL 369

Grzegorz Myśliwiec: Negocjacje wewnętrzne w firmie w kwestiach pracowniczych a taktyki i profile partnerów 380

Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek: Partycypacja pracobiorców w nowoczesnych koncepcjach efektywności zarządzania ludźmi 390

Dagmara Lewicka: Występowanie zjawisk dysfunkcyjnych i patologicznych a efektywność organizacji 403

Rozdział 5. Metody i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi 429

Joanna Cewińska, Małgorzata Striker: Wybrane metody analizy i oceny zarządzania zasobami ludzkimi w klubach sportowych 429

Marek Kalinowski, Joanna Litwin: Funkcje wynagrodzeń w ujęciu 360° 448

Ewa Zimnowłocka-Łozyk: Testy psychologiczne jako narzędzie skutecznego procesu rekrutacyjnego 459

Justyna Bugaj, Izabela Stańczyk, Małgorzata Grześkow: Rozmowa oceniająca kluczowym elementem procesu oceny pracy 469

Urszula Bukowska: Normalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich 481

Małgorzata Król Efektywne kształtowanie procesów elastyczności pracy przez dział personalny 494