"Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim"

Libra identifier: 38327

Table of Contents

Wprowadzenie. Z archeologii wiedzy o literaturze 6

Rozdział 1. Między dawnym a nowym biologizmem 38

Przełom antynaturalistyczny - niedokończony projekt? 38

Poetyka w świetle przyrodoznawstwa. Przypadek Borisa Jarcho 45

Nad mapą rosyjskiego antypozytywizmu 56

"Z powrotem do Goethego!" 69

Zwrot do pozytywizmu i naturalizmu 78

Narodziny teorii literatury z ducha Lebensphilosophie 102

Rozdział 2. Prestrukturalizm i antydarwinizm 129

Pojedynek epok 129

Archaiści, nowatorzy i synkretycy 138

Wersologiczny morganizm 153

Nomogeneza tropów, gatunków i języków 160

Rozdział 3. Lato paleontologów 177

Zorze jafetydologii 177

W kręgu semantycznej paleontologii kultury 196

Poetyka i paleontologia. Literaturoznawczy zaum Olgi Freudenberg 215

Rozdział 4. Morfologizm: próba (re)konstrukcji pewnego pojęcia z zakresu literaturoznawstwa 229

"Metoda formalna, czyli morfologiczna" 229

Próba systematyki 236

Mechanicyzm 241

Anatomizm (wariant Cuviera) 243

Fizjologizm 250

Holizm 256

Antymechanicyzm 261

Transformacjonizm (wariant Goethego) 263

Paleontologie (warianty Darwina i Lamarcka) 278

Aromorfozy (wariant Siewiercowa) 288

Projekcja morfologiczna 291

Zakończenie. Tartuska śluza 296

Bibliografia 311

Nota bibliograficzna 359

Summary. Evolutions of theory. biologism in modernist russian literary scholarship 360

Indeks osobowy 364

Indeks pojęć 380