"Handel ludźmi w polskim prawie karnym i prawie ponadnarodowym"

Libra identifier: 38364

Table of Contents

Wykaz ważniejszych skrótów 4

Wstęp 5

CZĘŚĆ I. Regulacje materialnoprawne w polskim prawie karnym 7

Rozdział 1. Ustawowe znamiona przestępstwa handlu ludźmi 7

1.1. Przedmiot ochrony 7

1.2. Strona przedmiotowa 31

1.2.1. Znamię czasownikowe 32

1.2.2. Problematyka jedności i wielości czynów 34

1.2.3. Formy stadialne handlu ludźmi 39

1.2.4. Handel ludźmi a znamiona modalne 45

1.2.5. Przedmiot czynności wykonawczej 47

1.3. Podmiot i strona podmiotowa 54

1.3.1. Sprawca 54

1.3.2. Strona podmiotowa 71

Rozdział 2. Ustawowe znamiona przestępstwa organizowania nielegalnych adopcji a znamiona przestępstwa handlu ludźmi 77

2.1. Strona przedmiotowa 77

2.2. Podmiot i strona podmiotowa 116

Rozdział 3. Przestępstwo handlu ludźmi a wybrane typy przestępstw dopełniające zjawisko postępowania z człowiekiem jak z rzeczą 117

3.1. Handel ludźmi a sutenerstwo, kuplerstwo i stręczycielstwo 117

3.2. Handel ludźmi a przestępne zmuszanie 132

3.3. Handel ludźmi a bezprawne pozbawienie wolności 137

3.4. Handel ludźmi a znęcanie się 141

3.5. Handel ludźmi a zgwałcenie 145

3.6. Handel ludźmi a uprowadzenie osoby 152

3.7. Handel ludźmi a niewolnictwo 156

Podsumowanie 158

CZĘŚĆ II. Handel ludźmi w przepisach prawa ponadnarodowego 160

Rozdział 1. Handel ludźmi jako zjawisko globalne 160

Rozdział 2. Handel ludźmi w prawie międzynarodowym publicznym 183

2.1. Handel ludźmi w konwencjach poświęconych niewolnictwu 183

2.2. Handel ludźmi a prawo morza 207

2.3. Handel ludźmi w prawodawstwie MOP 207

2.4. Handel ludźmi w świetle Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji 214

2.5. Handel ludźmi w ujęciu Protokołu dodatkowego do konwencji przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w sprawie zapobiegania, zwalczania oraz karania za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi (analizy bez powiązania z konwencją) 227

2.6. Handel ludźmi a interpretacja Konwencji o prawach dziecka wraz z protokołami dodatkowymi 248

2.7. Handel ludźmi a Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego 263

2.8. Handel ludźmi a Konwencje MOP chroniące dzieci 275

2.9. Handel ludźmi a ochrona praw człowieka 278

2.10. Handel ludźmi w ujęciu Konwencji przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w powiązaniu z protokołami dodatkowymi 287

Rozdział 3. Handel ludźmi w europejskim prawie regionalnym 335

Rozdział 4. Handel ludźmi w orzecznictwie Trybunałów międzynarodowych 393

Podsumowanie 403

Zakończenie 404

Bibliografia 410

Od Redakcji 419