"Afazjologia"

Libra identifier: 38436

Table of Contents

WPROWADZENIE 8

WSTĘP 10

CZĘŚĆ 1. AFAZJOLOGIA JAKO DZIEDZINA WIEDZY 14

Rozdział 1. Terminologia afazjologiczna 16

1.1. Definicja terminu "komunikacja" 16

1.2. Istota afazji 23

1.3. Kliniczna klasyfikacja afazji 30

Rozdział 2. Historia badań nad afazją 42

2.1. Początki afazjologii 42

2.2. Pionierzy afazjologii 43

Rozdział 3. Zakres i kierunki rozwoju afazjologii 63

3.1. Współczesne poglądy na zakres afazjologii 63

3.2. Kierunki rozwoju afazjologii 66

Rozdział 4. Neurofizjologiczne podstawy porozumiewania się 82

4.1. Struktury neuroanatomiczne mozgowia 82

4.2. Funkcjonalna organizacja mózgowia 89

4.3. Teorie lokalizacji mowy 91

Rozdział 5. Neuropatologia afazji 96

5.1. Czynniki wywołujące afazję 96

5.2. Czynniki modyfikujące obraz afazji 103

CZĘŚĆ II. DIAGNOSTYKA W AFAZJOLOGII 118

Rozdział 6. Specyficzna diagnostyka w afazjologii 120

6.1. Podstawy diagnostyki afazji 120

6.2. Diagnostyka "różnicowa" afazji 121

6.3. Diagnostyka funkcjonalna 130

6.4. Testy specyficzne stosowane w diagnostyce afazji 141

Rozdział 7. Badania zaburzeń komunikacji w afazjologii 148

7.1. Ocena zaburzeń gestowego porozumiewania się 148

7.2. Ocena zaburzeń funkcjonalnego porozumiewania się 155

7.3. Ocena zaburzeń językowego porozumiewania się 162

Rozdział 8. Studia nad modyfikacją procesów poznawczych w afazji 172

8.1. Afazja a inteligencja 172

8.2. Zaburzenia myślenia w afazji 177

8.3. Ocena zdolności tworzenia wyobrazeń w afazji 184

8.4. Badania modyfikacji osobowości 200

Rozdział 9. Badania rutynowe w afazjologii 209

9.1. Laboratoryjne techniki diagnostyczne w procesie diagnozy chorych z afazją 209

CZĘŚĆ III. REHABILITACJA CHOREGO Z AFAZJĄ 214

Rozdział 10. Proces rehabilitacji chorego z afazją 216

10.1. Struktura procesu rehabilitacji 217

10.2. Wybór sposobu i strategii terapii 230

10.3. Czynniki warunkujące efektywność rehabilitacji 234

Rozdział 11. Specyficzne niejęzykowe programy terapeutyczne 238

11.1. Terapia rysunkiem 238

11.2. Program terapii sztuką 245

11.3. Terapia intonacyjno-muzyczna 254

11.4. Terapia wzrokowo-gestowa 260

11.5. Program terapii psychomotorycznej 266

11.6. Program komunikacji dla niemówiących 268

Rozdział 12. Specyficzne językowe programy terapeutyczne 272

12.1. Kontrolowanie wypowiedzi zautomatyzowanych 272

12.2. Program stymulowania umiejętności syntaktycznych 275

12.3. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w rozmowie 280

12.4. Rozwijanie umiejętności rozumienia i zadawania pytań 293

Rozdział 13. Reintegracja psychospołeczna chorego z afazją 297

13.1. Istota reintegracji psychospołecznej 300

13.2. Proces reintegracji psychospołecznej 303

13.3. Program terapii polimodalnej 310

13.4. Profilaktyka "wtórnego" popadania w stan zależności społecznej 320

13.5. Powrót do pracy 322

Rozdział 14. Reintegracja rodziny chorego z afazją 329

14.1. Afazja a rodzina 329

14.2. Modyfikacja więzi rodzinnych 331

14.3. Poradnictwo dla rodzin chorych z afazją 332

Rozdział 15. Dylematy społeczne 347

15.1. Dylematy związane z procesem terapii 347

15.2. Nowy styl pracy z pacjentem 349

15.3. Etyka badań naukowych w afazjologii 349

15.4. Autonomia i dobro pacjenta 355

15.5. Etyka w rehabilitacji 357

15.6. Interpretacja niepełnosprawności 359

15.7. Interpretacja skuteczności rehabilitacji 360

15.8. Określenie ce1ów rehabilitacji 365

PIŚMIENNICTWO 368

ANEKS 391

ZESTAW SEKWENCJI FOTOGRAFII DO TERAPII KOMUNIKACJI W CODZIENNYCH SYTUACJACH 404

SUMMARY 414