"Bezrobotni jako klienci i partnerzy powiatowych urzędów pracy"

Libra identifier: 40877

Table of Contents

1. Uwagi wstępne 8

2. Charakterystyka badanych bezrobotnych 16

3. Sytuacja badanych osób bezrobotnych 18

4. Komunikacja i współpraca bezrobotnych z PUP 26

5. Realizacja przez PUP potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych 36

6. Ocena działań PUP przez bezrobotnych 52

7. Oczekiwanie pomocy ze strony innych instytucji i organizacji 58

8. Uwagi końcowe 64

Literatura 70