"Gospodarka lokalna w teorii i praktyce"

Libra identifier: 40947

Table of Contents

Wstęp 10

Jan Stachowicz, Lilla Knop: Kapitał przedsiębiorczy jako czynnik rozwoju lokalnego 12

Jan Stachowicz, Lilla Knop: Entrepreneurial capital as a factor of local development 23

Summaries 23

Marek Obrębalski: Degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej 24

Marek Obrębalski: Degradation and revitalization of urban areas 35

Joanna Czerna-Grygiel: Gospodarka oparta na wiedzy w środowisku lokalnym 36

Joanna Czerna-Grygiel: Knowledge-based economy in local environment 42

Dariusz Głuszczuk: Formy organizacyjno-prawne aktywności gospodarczej gmin - regulacje legislacyjne i praktyka samorządów 43

Dariusz Głuszczuk: Organisational and legal forms of economic activity of communes - legislative regulations and local self-government practice 51

Andrzej Sztando: Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego 52

Andrzej Sztando: Workshops as a method of social consultancy in the process of local strategic planning 63

Sławomir Kłosowski: System zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność i współwłasność gminy 64

Sławomir Kłosowski: Management system of properties of local authorities ownership and joint ownership 71

Hanna Kruk: Działalność parków narodowych jako czynnik rozwoju lokalnego - wybrane aspekty 72

Hanna Kruk: National parks? activities as a factor of the local development, selected aspects 81

Marcin Brol: Perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny 82

Marcin Brol: Perspectives of conducting business activity by local government 89

Paweł Galiński: Wspieranie przez banki komercyjne i spółdzielcze projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego 90

Paweł Galiński: The assistance by commercial and cooperative banks to investment projects realized with the European Union funds by local government units 99

Monika Niedziółka: Nowe czy nowoczesne koncepcje zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego? 100

Monika Niedziółka: New or modern concepts of management in the local government's units? 109

Bartosz Stępiński: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako beneficjenci bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego funduszy strukturalnych 110

Bartosz Stępiński: Small and medium-sized enterprises as beneficiaries of the European Union's structural funds 122

Daniel Stos: Attitude of enterprises from small and medium-sized sector towards grey zone 133

Daniel Stos: Postawy przedsiębiorstw z sektora MŚP wobec szarej strefy;122 134

Krzysztof Ćwieląg: The notion and role of managerial control in self- -government units - new statutory regulations 145

Jarosław Hermaszewski: Zarządzanie procesowe w samorządzie terytorialnym 146

Jarosław Hermaszewski: Process management in territorial self- -government 154

Mirosław Struś, Julian Kalinowski: Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój turystyki w gminie 155

Mirosław Struś, Julian Kalinowski: Influence of local government on tourism development in a commune 162

Julian Kalinowski: Doradztwo rolnicze a rozwój lokalny. Wybrane aspekty 163

Julian Kalinowski: Agricultural advisory versus local development. Selected aspects 173

Andrzej Raszkowski: Strategia promocji miasta na przykładzie Szklarskiej Poręby 174

Andrzej Raszkowski: Town promotion strategy based on the example of Szklarska Poręba 184

Beata Bal-Domańska: Finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2009 roku 185

Beata Bal-Domańska: Financing the tasks focused on removing aftermath of calamities in territorial self-government units of Lower Silesia voivodeship in 2009 196

Emilia Bogacka: Rola bezpieczeństwa publicznego w funkcjonowaniu i rozwoju Poznania 197

Emilia Bogacka: The role of public safety in the functioning and development of Poznań 206

Ryszard Brol, Andrzej Sztando: Strategiczne kreowanie innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie gminy Polkowice 207

Ryszard Brol, Andrzej Sztando: Strategic construction of local economy innovation based on the example of Polkowice commune 221

Cezary Brzeziński: Suburbanizacja terenów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Wybrane aspekty demograficzne i przestrzenne 222

Cezary Brzeziński: The processes of suburbanisation of suburbian areas on the example of the communes of Pabianice poviat. Chosen demographic and spatial aspects 231

Marian Maciejuk: Fundusze unijne w finansowaniu zadań jednostek samorządowych na Dolnym Śląsku 232

Marian Maciejuk: European Union funds in financing tasks carried out by self-government units in Lower Silesia 241

Łukasz Mamica: Gospodarczy wymiar strategii rozwoju miast Małopolski 242

Łukasz Mamica: Economic dimension of development strategie of cities in Malopolska region 249

Artur Myna: Tradycyjny model rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej na przykładzie gmin województwa lubelskiego 250

Artur Myna: Traditional model of local technical infrastructure development on the example of Lublin voivodeship 260

Katarzyna Przybyła: Jakość życia w wybranych miastach Dolnego Śląska 261

Katarzyna Przybyła: Quality of life in chosen cities of Lower Silesia 266

Marta Kusterka-Jefmańska: Lokalny rynek pracy a oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego w powiecie świdnickim 267

Marta Kusterka-Jefmańska: Local labour market and educational offer of vocational schools in Świdnica poviat 274

Małgorzata Rogowska: Rozwój lokalny w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie 275

Małgorzata Rogowska: Local development in National Regional Development Strategy 2010-2020. Regions, cities, rural areas 283

Jarosław Uglis, Natalia Tratwal-Uglis: Odnowa i rozwój wsi w województwie wielkopolskim - studium przypadku gminy Granowo 284

Jarosław Uglis, Natalia Tratwal-Uglis: Village renewal and development in Wielkopolska voivodeship - Granowo commune casy study 293

Edward Wiśniewski: Zastosowanie metod rozpoznawania obrazów w badaniach statystycznych jednostek terytorialnych 294

Edward Wiśniewski: Application of pattern recognition methods in statistical surveys of territorial units 303

Mariusz Wiśniewski: Szkolnictwo zawodowe w regionie wałbrzyskim - wyniki badania ankietowego 304

Mariusz Wiśniewski: Vocational education in the region of Wałbrzych - results of questionnaire survey 316

Stefan Zawierucha: Aplikacja narzędzi kształtowania struktury funkcjonalnej układu lokalnego przez samorząd gminy Marciszów 317

Stefan Zawierucha: Application of instruments moulding of local economy functional structure - the example of Marciszów commune 324

Małgorzata Januszewska, Mirosław Januszewski: Instrumenty stymulowania inwestycji turystycznych wykorzystywane w gminach województwa dolnośląskiego 325

Małgorzata Januszewska, Mirosław Januszewski: Instruments for stimulating tourist investments used in Lower Silesia voivodeship communes 335

Bartłomiej Jefmański: Rozmyty model luk jakości w ocenie kompetencji pracowników branży turystycznej regionu Kotliny Kłodzkiej 336

Bartłomiej Jefmański: Fuzzy quality gaps model in an assessment of workers competence - example of tourist trade in Kłodzko Valley region 347

Tomasz Kołakowski: Projekty logistyki miejskiej w lokalnych programach rewitalizacji wybranych miast dolnośląskich 348

Tomasz Kołakowski: City logistics projects in local revitalization programmes of selected Lower Silesian cities 358

Anetta Waśniewska: Szanse i zagrożenia rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań) 359

Anetta Waśniewska: Opportunities and hazards of the social economy development (on the basis of research) 365

Małgorzata Buraczewska, Magda Buraczewska, Paweł Czarny, Ewelina Szeluga, Emilia Trawczyńska: Ocena jakości kształcenia studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wyniki badań ankietowych z 2010 r. na tle sondażu z 2009 r 366

Małgorzata Buraczewska, Magda Buraczewska, Paweł Czarny, Ewelina Szeluga, Emilia Trawczyńska, Economy and Public Administration at Wrocław University of Economics – 2010 survey results in comparison with 2009 survey results 379