"Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4"

Libra identifier: 43597

Table of Contents

Wstęp do wydania polskiego 10

Do Studenta 12

Nowości tego wydania 16

Podziękowania 18

O Autorach 21

1. Osobowość 24

Jakie czynniki kształtują osobowość? 28

1.1. Biologia, natura ludzka i osobowość 29

1.2. Wpływ wychowania: osobowość a środowisko 30

1.3. Dwa spojrzenia na osobowość: dyspozycje i procesy psychiczne 32

1.4. Społeczne i kulturowe uwarunkowania osobowości 33

Zagadnienie psychologiczne Rozumienie niezwykłych ludzi i wyjaśnianie ich niezwykłych zachowań 36

Jakie stałe wzorce lub dyspozycje składają się na osobowość? 40

1.5. Osobowość a temperament 42

1.6. Osobowość jako zespół cech 44

1.7. Osobowość a postrzeganie czasu 51

Zagadnienie psychologiczne Nastawienie pozytywne jako główny aspekt osobowości i dobrostanu psychicznego 56

Jakie procesy psychiczne zachodzą w osobowości? 57

1.8. Teorie psychodynamiczne: nacisk na motywację i zaburzenia psychiczne 58

1.9. Teorie humanistyczne: nacisk na ludzkie możliwości i zdrowie psychiczne 81

1.10. Podejście egzystencjalne: poszukiwanie sensu życia 87

1.11. Teorie społeczno-poznawcze: nacisk na uczenie się społeczne 89

1.12. Trendy współczesne: osoba w systemie społecznym 94

Zagadnienie psychologiczne Zastosowanie psychologii do uczenia psychologii 96

Jakimi „teoriami” posługują się ludzie, aby zrozumieć siebie i innych? 97

1.13. Ukryte teorie osobowości 98

1.14. Autonarracje. Opowieści o naszym życiu 100

1.15. Wpływ kultury na nasze poglądy dotyczące osobowości 100

Zagadnienie psychologiczne Zaburzenia osobowości 103

Włącz myślenie krytyczne Kontrowersja osoba–sytuacja 106

Podsumowanie rozdziału 109

2. Zaburzenia psychiczne 116

Jaka jest natura zaburzeń psychicznych? 119

2.1. Ewolucja poglądów na zaburzenia psychiczne 121

2.2. Wskaźniki nienormalności 127

Zagadnienie psychologiczne Stwierdzenie niepoczytalności: czy to ważny problem? 131

Jak są klasyfikowane zaburzenia psychiczne w DSM-V? 133

2.3. Ogólna charakterystyka systemu klasyfikacyjnego DSM-5 134

2.4. Zaburzenia depresyjne 136

2.5. Zaburzenie dwubiegunowe 144

2.6. Zaburzenia lękowe 145

2.7. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne 149

2.8. Zaburzenia pod postacią somatyczną 151

2.9. Zaburzenia dysocjacyjne 154

2.10. Schizofrenia 157

2.11. Zaburzenia neurorozwojowe 163

2.12. Co poza DSM? Co jeszcze może się zdarzyć? 166

Zagadnienie psychologiczne Nieśmiałość 169

Jakie są konsekwencje etykietowania ludzi? 170

2.13. Etykiety diagnostyczne, etykietowanie i depersonalizacja 171

2.14. Kontekst kulturowy zaburzeń psychicznych 172

Zagadnienie psychologiczne Zastosowanie psychologii do uczenia się psychologii 173

Włącz myślenie krytyczne Ponowne odwiedziny w szpitalach psychiatrycznych – inne spojrzenie na badanie Rosenhana 174

Podsumowanie rozdziału 177

3. Terapie zaburzeń psychicznych 184

Czym jest terapia? 186

3.1. Rozpoczynanie terapii 187

3.2. Terapia w kontekście historycznym i kulturowym 191

Zagadnienie psychologiczne Paraprofesjonaliści również prowadzą terapię 195

W jaki sposób psycholodzy leczą zaburzenia psychiczne? 197

3.3. Terapie wglądowe 197

3.4. Terapie behawioralne 209

3.5. Terapia poznawczo-behawioralna: (częściowa) synteza 219

3.6. Ocena terapii psychologicznych 223

Zagadnienie psychologiczne Gdzie większość ludzi otrzymuje pomoc? 226

W jaki sposób stosuje się podejście biomedyczne w leczeniu zaburzeń psychicznych? 228

3.7. Farmakoterapia 229

3.8. Inne medyczne terapie zaburzeń psychicznych 236

3.9. Hospitalizacja i jej alternatywy 239

Zagadnienie psychologiczne Jaki rodzaj terapii mógłbyś polecić? 241

Jak wypada porównanie terapii psychologicznych i biomedycznych? 243

3.10. Schizofrenia: leczenie psychologiczne a leczenie medyczne 245

3.11. Depresja i zaburzenia lękowe: leczenie psychologiczne a leczenie medyczne 245

3.12. „Studnia zmartwień” i inne problemy: nie wszyscy potrzebują leków 247

Zagadnienie psychologiczne Zastosowanie psychologii do uczenia się psychologii 249

Włącz myślenie krytyczne Praktyka oparta na dowodach 250

Podsumowanie rozdziału 255

Słownik pojęć 260

Bibliografia 272

Indeks nazwisk 307

Źródła rycin 312

Źródła zdjęć 313