"Gospodarka lokalna w teorii i praktyce"

Libra identifier: 43709

Table of Contents

Wstęp 12

Andrzej Sztando: Cele, priorytety i zadania w planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego 14

Andrzej Sztando: Objectives, priorities and tasks in local development strategic planning 27

Summaries 27

Anna Beata Kawka: Wydatki inwestycyjne jako instrument rozwoju lokalnego gmin 28

Anna Beata Kawka: Capital expenditures of communes as an instrument of local development 35

Franciszek Adamczuk: Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości na obszarze pogranicza – aspekty instytucjonalne i organizacyjne 36

Franciszek Adamczuk: Stimulating of local entrepreneurship on borderland: institutional and organizational aspects 46

Marta Kusterka-Jefmańska, Bartłomiej Jefmański: Koncepcja metody oceny założeń lokalnych strategii rozwoju na przykładzie procesu konsultacji społecznych w powiecie wałbrzyskim 47

Marta Kusterka-Jefmańska, Bartłomiej Jefmański: The concept of the assessment method of the assumptions of local strategies development on the example of the process of social consultations in Wałbrzych county 54

Małgorzata Rogowska: Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu kłodzkiego 55

Małgorzata Rogowska: Determinants of local development on the example of Kłodzko district 63

Hanna Adamska: Efekty rozwoju lokalnego gminy Kostomłoty po przystąpieniu do Unii Europejskiej 64

Hanna Adamska: Effects of local development of Kostomłoty community after joining the European Union 71

Tomasz Bąk: Wpływ emigrantów na gospodarkę lokalną w powiecie leżajskim 72

Tomasz Bąk: The impact of economic emigrants on the local economy in Leżajsk county 82

Dariusz Głuszczuk: Lokalny rynek pracy – ocena z wykorzystaniem materiałów statystycznych Banku Danych Lokalnych na przykładzie miasta na prawach powiatu Jelenia Góra 83

Dariusz Głuszczuk: Local labour market – an assessment using statistical data of the Local Data Bank on the example of the city and district of Jelenia Góra 94

Andrzej Sobczyk: Ocena potencjału rozwoju lokalnego na przykładzie miasta Szczecina oraz gmin powiatu polickiego 95

Andrzej Sobczyk: Evaluation of the potential of local development on the example of Szczecin and Police district 106

Stanisław Korenik: Procesy i ograniczenia w rozwoju współczesnych miast ze szczególnym uwzględnieniem metropolii 107

Stanisław Korenik: Processes and barriers in the development of contemporary cities with special emphasis on metropolis 116

Emilia Konopska-Struś: Funkcje rzemiosła w rozwoju miasta na przykładzie Wrocławia 117

Emilia Konopska-Struś: Functions of craft in the development of the city on the example of Wrocław 126

Magdalena Kalisiak-Mędelska: Funkcjonowanie jednostek pomocniczych (osiedli) w Łodzi. Analiza wyników badania pilotażowego 127

Magdalena Kalisiak-Mędelska: Activity of auxiliary units in Łódź according to their bodies. Analysis of pilot survey 134

Edward Wiśniewski: Zastosowanie metod taksonomicznych oraz gier kooperacyjnych w analizie zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego podregionów województwa zachodniopomorskiego 135

Edward Wiśniewski: Application of taxonomic methods and cooperation games in the analysis of employment differentiation of subregions of West Pomerania Voivodeship 144

Marek Kunasz: Regionalne rozgłośnie radiowe na rynku radiowym w Polsce 145

Marek Kunasz: Public regional broadcasting stations on the radio market in Poland 153

Ryszard Brol: Układ terytorialny powiatów – propozycje zmian 154

Ryszard Brol: Network of counties – changes proposal 163

Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak: Wykorzystanie analizy czynnikowej do wielowymiarowej oceny jakości miejskich systemów transportowych na przykładzie miast średniej wielkości w Polsce 164

Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak: Use of factor analysis for multidimensional evaluation of quality of city transport systems on the example of medium-sized cities in Poland 173

Joanna Cymerman, Marcelina Zapotoczna: Gmina jako kreator i beneficjent wartości nieruchomości 174

Joanna Cymerman, Marcelina Zapotoczna: Borough as a creator and beneficiary of property value 184

Artur Myna: Lokalna infrastruktura techniczna a rozwój budownictwa mieszkaniowego – obszar stykowy miasta i gminy podmiejskiej 185

Artur Myna: Local technical infrastructure and development of housing construction – the adjoining area of town and rural municipality 194

Renata Sosnowska-Noworól: Problemy gospodarki odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi na przykładzie Dolnego Śląska 195

Renata Sosnowska-Noworól: The problem of construction and demolition waste management on the example of Lower Silesia 202

Grzegorz Maśloch: Wybrane problemy realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej 203

Grzegorz Maśloch: Selected problems of the implementation of an investment project in self-government units using the foreign aid budget of the European Union 212

Urszula Markowska-Przybyła: Kapitał społeczny w rozwoju regionalnym i lokalnym 213

Urszula Markowska-Przybyła: Social capital in regional and local development 222

Katarzyna Przybyła, Alina Kulczyk-Dynowska: Transgraniczne parki narodowe a kapitał społeczny – na przykładzie KPN i KRNAP 223

Katarzyna Przybyła, Alina Kulczyk-Dynowska: Cross-border national parks and social capital – on the example of KPN and KRNAP 229

Bożena Kuchmacz: Lokalne grupy działania jako przejaw aktywności kapitału społecznego 230

Bożena Kuchmacz: Local action groups as a manifestation of social capital activity 238

Marian Oliński: Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie powiatu lidzbarskiego 239

Marian Oliński: Cooperation between local government and non-governmental organizations – Lidzbark county case study 249

Zbigniew Przybyła, Marian Kachniarz: Instytucjonalne formy współpracy samorządów terytorialnych na przykładzie jeleniogórskiego zespołu miejskiego 250

Zbigniew Przybyła, Marian Kachniarz: Institutional forms of cooperation of local government on the example of Jelenia Góra urban area 264

Jacek Chądzyński: Obszary współpracy gmin z sektorem pozarządowym – prezentacja wybranych wyników badań pilotażowych 265

Jacek Chądzyński: Areas of co-operation between communities and non- -governmental sector - presentation of selected results of pilot study 273

Justyna Danielewicz, Maciej Turała: Wpływ fragmentacji politycznej na współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego 274

Justyna Danielewicz, Maciej Turała: Impact of political fragmentation on cooperation among local governments 282

Zbigniew Grzymała: W poszukiwaniu modelu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego 283

Zbigniew Grzymała: In seeking the model of self-government management 296

Jarosław Hermaszewski: Decyzje finansowe i inwestycyjne w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Sława – praktyczne aspekty 297

Jarosław Hermaszewski: Financial and investment decisions in local government management based on the example of Sława administrative unit - practical aspects 307

Sławomir Kłosowski: Zmiany systemów zarządzania mieszkaniowym zasobem gmin w Polsce po roku 2000 308

Sławomir Kłosowski: Changes of local authorities property management systems after the year 2000 315

Krzysztof Krukowski, Maciej Zastempowski: Wykorzystanie metody Project Cycle Management w administracji samorządowej 316

Krzysztof Krukowski, Maciej Zastempowski: Project cycle management method application in the local government administration 323

Józef Łobocki: Możliwości wykorzystania instytucji partnerstwa publiczno- -prywatnego w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego 324

Józef Łobocki: The possibilities of the utilization of Public-Private Partnership Tools in the process of managing of local government units 333

Magdalena Miszczuk: Elementy stymulacyjne w polityce podatkowej wybranych miast 334

Magdalena Miszczuk: Stimulating elements in tax policy of selected cities 343

Paweł Piątkowski: Dług jednostek samorządu terytorialnego w okresie pokryzysowym. Kierunki rozwoju 344

Paweł Piątkowski: Public debt of local authorities after crisis. The directions of development 352

Jacek Sierak: Konstrukcja wskaźników zadłużenia a ocena zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego 353

Jacek Sierak: The construction of indicators of indebtedness and the assessment of the creditworthiness of self-government units 362

Tomasz Uryszek: Struktura dochodów gmin w Polsce a ich samodzielność dochodowa 363

Tomasz Uryszek: Revenue structure of communes in Poland and their fiscal autonomy 372

Wiesława Cieślewicz: Rozwój specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 373

Wiesława Cieślewicz: Special economic zones development in Poland 383

Tomasz Kołakowski, Andrzej Raszkowski: Badanie efektywności pomocy publicznej udzielonej przez samorządy inwestorom zagranicznym na przykładzie WSSE „INVEST-PARK” 384

Tomasz Kołakowski, Andrzej Raszkowski: Efficiency analysis of state aid granted by local government to foreign investors located in Wałbrzych SEZ “INVEST-PARK” 398

Wioleta Palewska: Funkcjonowanie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” w otoczeniu lokalnym – aspekt społeczny (oddziaływanie strefy na wałbrzyski rynek pracy) 399

Wioleta Palewska: Functioning of Wałbrzych Special Economic Zone ”INVEST-PARK” in local environment social aspect (the effect of the zone on Wałbrzych labour market) 406

Maciej Popławski: Wpływ Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój gospodarczy podregionu legnickiego 407

Maciej Popławski: The influence of Legnica Special Economic Zone on the economic development of the Legnica subregion 417

Andrzej Raszkowski: Promotion mix w strategii promocji miasta 418

Andrzej Raszkowski: Promotion mix in the strategy of town promotion 426

Elżbieta Nawrocka: Działania innowacyjne podmiotów gospodarczych a problem wiedzy niedoskonałej 427

Elżbieta Nawrocka: Innovative activities of economic entities and problems of imperfect knowledge 439

Dariusz Zawada: Walory użytkowe jako czynnik konkurencyjności miasta 440

Dariusz Zawada: Usable qualities as a factor of towns’ competitiveness 453

Natalia Bartkowiak, Walenty Poczta: Przestrzenne zróżnicowanie aktywności władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na obszarach wiejskich Wielkopolski 454

Natalia Bartkowiak, Walenty Poczta: Activity of local authorities from Wielkopolska Voivodeship in the acquisition of UE funds 464

Karol Krajewski: Znaczenie rynków rolnych w rozwoju gospodarki lokalnej i ożywieniu małych miast 465

Karol Krajewski: The role of agrifood markets in local market development and the revival of small towns 473

Stefan Zawierucha: Badania ankietowe w procesie identyfikacji struktury funkcjonalnej gminy. Kilka uwag metodologicznych 474

Stefan Zawierucha: Survey research in the process of identification of functional structure of commune. Some methodological remarks 484

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska: Dynamika rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego 485

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska: Development dynamics of rural communes in Masovian Voivodeship 495

Jarosław Uglis: Miejsce agroturystyki w dywersyfikacji gospodarki wsi 496

Jarosław Uglis: Agritourism in rural economy diversification 505

Mirosław Struś, Bogusław Wijatyk: Program Odnowa Wsi jako instrument aktywizacji obszarów wiejskich 506

Mirosław Struś, Bogusław Wijatyk: The Pevival of the Village as the instrument of country areas activation 515

Dagmara Dziewulska, Michał Gawlikowski, Paweł Łazarewicz, Natalia Sochacka: Sondażowa diagnoza jakości administracyjnej obsługi klientów w gminnych strukturach samorządowych na przykładzie Urzędu Miejskiego w Przemkowie 516

Dagmara Dziewulska, Michał Gawlikowski, Paweł Łazarewicz, Natalia Sochacka: A survey diagnosis of administrative quality of customer service in communal authorities on the example of the municipal office in Przemków 525