"Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej"

Libra identifier: 61667

Table of Contents

Krzysztof Podemski, Wstęp (Introduction) 9

Krzysztof Podemski, Introduction (Wstęp) 19

Maciej Kokociński, Metodologiczne podstawy badań 29

I. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE 41

Barbara Pawłowska, Marzenna Zakrzewska, Psychospołeczne determinanty postrzegania nierówności społecznych 43

Bogumiła Mateja, Czy American Dream? Ruchliwość społeczna w świadomości mieszkańców 13 krajów Europy Środkowej i Wschodniej 71

Marek Nowak, Zróżnicowania, nierówności, roszczenia socjalne a problem migracji w Europie Środkowej i Wschodniej. Opis i interpretacja 101

Anita Basińska, Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Homogeniczność etniczna a nierówności społeczne na tle etnicznym 141

Jarosław Urbański, Demokracja, ruch związkowy i nierówności społeczne 163

Maciej Kokociński, Nierówności a wymiary społecznego uczestnictwa młodzieży krajów Europy Środkowej i Wschodniej 183

Maciej Milewicz, Stan zdrowia mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej: zróżnicowanie ocen, zachowań, parametrów 213

II. ORIENTACJE IDEOLOGICZNE I POSTAWY POLITYCZNE 241

Filip Schmidt, Egalitarni konserwatyści versus wolnorynkowi liberałowie. Liberalizm/konserwatyzm oraz egalitaryzm/antyinterwencjonizm jako wymiary przestrzeni ideologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej 243

Filip Schmidt, Prymusi transformacji czy ulubieńcy socjologów? Liberalizm vs. konserwatyzm i liberalizm vs. egalitaryzm a podziały społeczno-polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej: podobieństwa i różnice między krajami 277

Lucyna Błażejczyk-Majka, Przemysław Pluciński, Orientacje egalitarne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 321

Krzysztof Podemski, Lewicowa, centrowa i prawicowa tożsamość 357

Ryszard Necel, Jednostka w życiu publicznym – aktywny aktor czy pasywny obserwator? Analiza indywidualnego poczucia sprawstwa 377

Agnieszka Figiel, Poglądy społeczno-polityczne osób po 60. roku życia. Charakterystyka i analiza porównawcza 401

III. PERCEPCJA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH W POLSCE. ANALIZA ZOGNISKOWANYCH WYWIADÓW GRUPOWYCH 425

Filip Schmidt, Operatywność i szczęście w wadliwym systemie. Przejawy i przyczyny nierówności społecznych w Polsce – analiza wywiadów fokusowych 427

Alicja Raciniewska, Percepcja nierówności społecznych w Polsce 455

APPENDICES 485