"Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela"

Libra identifier: 64779

Table of Contents

WSTĘP 8

Część pierwsza. ETYKA – PEDAGOGIKA – PROFESJONALIZM 12

Andrzej M. Kaniowski, Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela: wyzwania dla profesjonalizmu nauczycielskiego 14

Urszula Ostrowska, Heroiczny wymiar etyki nauczyciela: między ideą a realnością 50

Henryka Kwiatkowska, Nauczyciel – zawód „niemożliwy”, ale nieunikniony 68

Joanna M. Michalak, Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela 88

Anna Sajdak, Profesjonalizm dydaktyczny nauczycieli. Możliwości i ograniczenia akademickiego kształcenia 124

Bogusława Dorota Gołębniak, Ku pedeutologii refleksyjnej 144

Część druga. ETYCZNE PODSTAWY PROFESJONALIZMU NAUCZYCIELA 168

Joanna Miksa, Miejsce powinności w etyce zawodowej nauczyciela 170

Stanisław Kowal, Odpowiedzialność nauczyciela 200

Anna Walczak, (Samo)świadomość – w kierunku dojrzałości etycznej nauczyciela 210

Dariusz Zając, Wiedza etyczna nauczyciela 236

Anna Walczak, Tożsamość narracyjna i „choroby serca” nauczyciela 254

Monika Świgulska, Momenty „nadzwyczajnych spotkań”. Osoby znaczące w biografiach nauczycielskich 282

Magdalena Błędowska, Autorytet jako czynnik (de)formujący proces wychowawczy? 302

Sebastian Ciszewski, Podmiotowość ucznia i nauczyciela: dylematy teorii i praktyki 316

Piotr Zamojski, Miejsce normatywności w dyskursie pedagogiki: ku pojmowaniu działania edukacyjnego jako kwestii etycznej 328

Małgorzata Szpunar, Profesjonalność działania nauczyciela 342

Alina Wróbel, Intencjonalność działania nauczyciela jako właściwość praktyki formującej 358

Część trzecia. ETYCZNE WYZWANIA W EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ 366

Piotr Kostyło, Etyka profesjonalizmu i powołania nauczycielskiego 368

Urszula Ostrowska, Etyczne aspekty relacji mistrz – uczeń w edukacji akademickiej 386

Małgorzata Rosin, Etyczne aspekty kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli 404

Joanna M. Michalak, Studencka praktyka naukowo-badawcza. Zagadnienia etyczne 424

Marcin Rojek, Etyczny wymiar prowadzenia badań przez nauczycieli 446