"Studia Regionalne i Lokalne nr 1(39)/2010"

Libra identifier: 7328

Table of Contents

ARTYKUŁY 5

Marek Furmankiewicz, Joanna Stefańska, Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych "lokalnych grupach działania" w Polsce 5

Cross-sectoral Partnerships as Organisational Networks. The Analysis of Relations in Three Local Action Groups in Poland 25

Grzegorz Masik, Typy polityki lokalnej. Przykład strefy suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta 26

The Influence of Local Policy on Living Conditions and Quality of Life: A Case Study of Suburban Area of the Gdańsk Agglomeration 47

Marek W. Kozak, Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata? 48

Sport Mega-Events: Benefi t or Loss? 68

Anna Tobolska, Zróżnicowanie postaw społeczności lokalnych wobec inwestorów zagranicznych 69

Differences in Attitudes of Local Communities Towards Foreign Investors 88

Dorota Celińska-Janowicz, Druga młodość czy upadek? Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji 89

Second Youth or Decline? Warsaw Large-Scale Housing Estate Służew nad Dolinką during Socio-Economic Transformation 104

Sławomira Hajduk, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego 105

State of Spatial Planning in the Districts of the Podlaskie Voivodeship 115

RECENZJE 116

Maciej J. Nowak, Janina Kotlińska, 2009, Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce (na przykładzie dużych miast) , Pozna: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 450 116

KONFERENCJA 121

Maciej J. Nowak, Konferencja naukowa "Przestrzeń małych miast - 20 lat transformacji" 121

Spis treści numerów 1-4, 2009 125

Informacje dla Autorów 127

Warunki prenumeraty w roku 2010 128