"Przegląd Socjologiczny t. 58 z. 2/2009"

Libra identifier: 88362

Table of Contents

Od redakcji 7

ARTY KUŁYJanusz M u c h a – Socjologia w Europie Środkowo-Wschodniejczy socjologia wschodnioeuropejska? 9

European Sociology 31

Włodzimierz W i n c ł a w s k i – Dzieje socjologii polskiej (1860–1939)w zwierciadle bibliometrii (Pr�ba weryfikacji metody) 33

Włodzimierz W i n c ł a w s k i – The history of Polish Sociology (1860–1939)in the Mirror of Bibliometrics (an attempt to verify the method) 52

Michał G ł u s z k o w s k i – Wpływy rosyjskie w socjologii Ludwika Krzywickiego 53

Michał G ł u s z k o w s k i – The Russian Influence in Ludwik Krzywicki’s Sociology 69

Joanna B i e l e c k a - P r u s – Społeczne role socjologów w PRL 71

Joanna B i e l e c k a - P r u s – Social Roles of Sociologists in Poland after 1945 103

Zjeździe Socjologicznym w Krakowie (22–25 stycznia 1977 roku) 105

Daniel W i c e n t y – The Forgotten Convention – The Observed Convention.On 5th All–Poland Sociological Convention (Kraków, January 22–25, 1977) 127

Kronika historycznaCykl – „Socjologia” w encyklopediach powszechnych wybranych krajówKazimierz W a j d a – Hasło „socjologia” w encyklopediach niemieckichdrugiej połowy XIX i początków XX wieku 129

Maria W i n c ł a w s k a – Australia Jerzego Zubrzyckiego (wspomnienia pośmiertne) 139

Andrzej M a l e w s k i – O rozwój samodzielnej myśli socjologicznej 141

Jan L u t y ń s k i – Raptularz 151