"Kurs złoty/euro: teoria i empiria"

Libra identifier: 88405

Table of Contents

Wstęp 12

Rozdział I. Długookresowe modele kursu walutowego 26

Wprowadzenie 26

1. Prawo jednej ceny i parytet siły nabywczej walut 29

1.1. Determinanty i stacjonarność realnego kursu walutowego 30

1.2. Założenia LOP i PPP – dyskusja 33

2. Standardowe metody weryfikacji hipotezy PPP – przegląd badań 40

2.1. Bezpośrednie testy parytetu siły nabywczej walut 41

2.2. Testy stacjonarności kursów realnych – metody i uwarunkowania 42

3. Parytet siły nabywczej walut w długim okresie 48

4. Testy PPP w próbach przekrojowo-czasowych 54

Podsumowanie 69

Rozdział II. Parytet siły nabywczej walut a koszty transakcyjne – podejście nieliniowe 72

Wprowadzenie 72

1. Progowe modele autoregresyjne TAR 73

2. Wykładnicze modele autoregresyjne ESTAR 79

3. Nieliniowe testy pierwiastków jednostkowych 84

4. Krytyka modeli gładkiego przejścia. Podsumowanie 91

Rozdział IV. Analiza kointegracji w modelu parytetu siły nabywczej walut 94

Wprowadzenie 94

1. Standardowa analiza kointegracji w modelu PPP – metody i wyniki empiryczne 96

2. Kursy walutowe przy racjonalnych oczekiwaniach i w warunkach gospodarki niedoskonałej wiedzy 104

3. Analiza kointegracyjna systemów ze zmiennymi I(2) 112

4. Dyskryminacja pomiędzy hipotezami REH i IKE w modelu PPP 123

Podsumowanie 131

Rozdział IV. Model PPP kursu złoty/euro w okresie 1999:01–2011:06 134

Wprowadzenie 134

1. Ewolucja systemu walutowego w Polsce 136

2. Empiryczne modele PPP kursu złotego – przegląd badań 142

3. Testy zintegrowania realnego kursu złoty/euro 158

4. Hipoteza dostosowań nieliniowych 167

5. Analiza kointegracyjna modelu PPP kursu złoty/euro 175

5.1. Trendy i wahania zmiennych nominalnych 176

5.2. Analiza I(1) 180

5.3. Analiza I(2) 187

5.4. Analiza I(2)-w-I(1) 195

Podsumowanie 201

Rozdział V. Nieubezpieczony parytet stóp procentowych. Model CHEER 204

Wprowadzenie 204

1. Premia za ryzyko 207

2. Struktura terminowa stóp procentowych 215

3. Oczekiwania kursowe. Model CHEER 223

Podsumowanie 228

Rozdział VI. Model CHEER kursu złoty/euro w okresie 1999:01–2011:06 230

Wprowadzenie 230

1. Empiryczne modele CHEER – przegląd i dyskusja 231

2. Model CHEER kursu złoty/euro – wstępne wyniki 234

2.1. Podejście standardowe – długoterminowe stopy procentowe 242

2.2. Stopy procentowe rynku międzybankowego 250

3. Uogólnienie modelu CHEER – premia za ryzyko 254

4. Model CHEER kursu złoty/euro – identyfikacja struktury 262

4.1. Wahania ryzyka wewnętrznego – kurs złoty/euro w okresie 1999:01–2009:09 265

4.2. Wzrost ryzyka globalnego – model CHEER w okresie 1999:01–2011:06 274

5. Symetria i asymetria ryzyka walutowego 282

Podsumowanie 289

Rozdział VII. Średniookresowe modele kursów walutowych. Model BEER 292

Wprowadzenie 292

1. Realne kursy równowagi w średnim okresie 294

2. Podejście zasobowo-strumieniowe 303

3. Szoki podażowe – mechanizm Balassy-Samuelsona 306

4. Szoki popytowe 309

5. Terms of trade 316

6. Empiryczne modele BEER – operacjonalizacja 319

Podsumowanie 328

Rozdział VIII. Empiryczne modele BEER 330

Wprowadzenie 330

1. Kursy walut krajów rozwiniętych i rynkowych gospodarek pozaeuropejskich 331

2. Modele kursów walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej 345

3. Krytyka standardowych modeli BEER 359

4. Przeformułowanie problemu – niestacjonarność kursów realnych dla cen sektora tradables 365

5. Kursy realne walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej dla cen sektora tradables 370

6. Badania modeli BEER kursu złotego w Polsce 379

Podsumowanie 385

Rozdział IX. Hybrydowy model kursu złoty/euro w okresie 1999:01–2011:06 388

Wprowadzenie 388

1. Premia za ryzyko, efekt Balassy-Samuelsona i modele NOEM 391

2. Realny kurs PLN/EUR i zmienne fundamentalne – uogólnienie problemu i hipotezy badawcze 397

3. Bezwarunkowe i warunkowe modele CHEER-BEER 404

4. Średniookresowe determinanty kursu PLN/EUR. Kryzys subprime 415

Podsumowanie 434

Zakończenie 438

Bibliografia 446

Spis tabel 474

Spis rysunków 478

Spis akronimów 482

Spis symboli 486

Źródła danych. Transformacje zmiennych 496

Od Redakcji 500