"Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 31/1"

Libra identifier: 92211

Table of Contents

Przedmowa 10

MIĘDZYNARODOWY KRYZYS EKONOMICZNY 12

Marzena Adamczyk, Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej 14

Elżbieta Bombińska, Wpływ kryzysy finansowego i ekonomicznego na bilans płatniczy krajów rozwijających się w latach 2008–2010 31

Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Katarzyna Śledziewska, Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego 51

Peter Frankenfeld, A Marshall Plan for Greece? The European Union and the financial crisis in Greece. A theoretical and political analysis in the Global World against a background of regional integration 64

Algis Junevièius, Ona Junevièiene, The crisis in the Eurozone: the current situation and perspectives 92

Katarzyna Kalinowska, Czy recepta szkoły austriackiej na kryzys jest aktualna? 108

Bożena Pera, Skutki globalnego kryzysu finansowego dla wymiany handlowej grupy G-20 122

Szymon Piotrowski, Koncepcja global governance a kryzys polityczny i gospodarczy. Uwagi krytyczne 139

Kazimierz Starzyk, Emerging economies and the breakdown of the international payment equilibrium 153

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 166

Tomasz Białowąs, Postęp technologiczny jako czynnik wzrostu znaczenia Chin w gospodarce światowej 168

Sebastian Bobowski, Międzynarodowy podział pracy w gospodarce globalnej XXI wieku 185

Bogusława Drelich-Skulska, Rola państwa w kształtowaniu zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii na przełomie XX i XXI wieku 200

Łukasz Goczek, Zglobalizowane państwo regulacji 216

Monika Kowalska, Entrepreneurship and its role from the European Union perspective 231

Borisas Melnikas, Knowledge economy in the European Union: Strategic decisions in the context of globalization 244

Marcin Menkes, Spotkania milowe G-20 264

Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol, Pozycja i rola Unii Europejskiej w globalnym układzie sił gospodarczych 277

Paweł Pasierbiak, Związki handlowe Japonii i Korei Południowej 298

Zdzisław W. Puślecki, Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej 2012 317

Aleksandra Stadnik, Migracje międzynarodowe a kreowanie kapitału ludzkiego – wybrane problemy 332

FUNKCJONOWANIE SEKTORA FINANSOWEGO W GOSPODARCE GLOBALNEJ 352

Katarzyna Appelt, Ucieczka od pieniądza 354

Joanna Bogołębska, Internacjonalizacja renminbi (RMB) a międzynarodowa nierównowaga płatnicza 362

Dominika Brózda, Ewa Feder-Sempach, Reakcja cen akcji w strefie euro na decyzje Europejskiego Banku Centralnego 376

Eugeniusz Gostomski, Regulowanie międzynarodowych przepływów kapitału 390

Wawrzyniec Michalczyk, Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej 401

Jacek Pera, Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie 414

Joanna Sokół, Skuteczność stress-testów jako narzędzia pomiaru ryzyka 433

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM 444

Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder, Organizacja badań rynków zagranicznych w świetle wyzwań współczesnego rynku światowego – wyniki badania polskich eksporterów 446

Zbigniew Bentyn, Zarządzanie tożsamością przedsiębiorstwa o charakterze globalnym 462

Lidia Danik, Tomasz Gołębiowski, Success factors in innovation cooperation of Polish exporters 473

Anna H. Jankowiak, Cluster initiatives and the role of government in developing clusters 491

Agnieszka Kochel, Formy międzynarodowego transferu technologii przez korporacje transnarodowe 503

Małgorzata Stefania Lewandowska, Partners and barriers in innovation cooperation – a survey of Polish exporters 521

Agnieszka Piasecka-Głuszak, Udoskonalenie działań przedsiębiorstwa wielokulturowego zgodnie z koncepcją kaizen 539

Magdalena Rosińska-Bukowska, Koncepcja paradygmatu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw 554

Jan Rymarczyk, Strategie konkurencji przedsiębiorstwa międzynarodowego 574

Dorota Simpson, Modele analizowania różnorodności kulturowej w biznesie międzynarodowym 586

TENDENCJE W ROZWOJU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH 608

Beata Andrzejczak, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej na przykładzie usług transportowych, gospodarki magazynowej i łączności 610

Bogdan Buczkowski, Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne Japonii w okresie globalnego kryzysu finansowego 620

Agnieszka Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw działających w Polsce – wstępne wyniki badań 632

Aneta Kosztowniak, Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach wschodzących w latach 1990–2010 645

Aleksandra Kuźmińska-Haberla, The promotion of outward foreign direct investment – solutions from emerging economies 660

Wiesława Lizińska, Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce 674

Tomasz Michałowski, Foreign direct investment in Sub-Saharan Africa and its effects on economic growth of the region 688

Agnieszka Stanowska-Hirsch, Tendencje w rozwoju polskich inwestycji bezpośrednich w Rosji 703

FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH RYNKÓW 718

Hans-Heinrich Bass, Index speculation - a new challenge for the world food security 720

Tomasz Dorożyński, Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rynku pracy w Polsce 730

Jerzy Dudziński, Nowe relacje cen a kierunki przekształceń struktury współczesnego handlu międzynarodowego 745

Małgorzata Fronczek, Penetracja importowa polskiego rynku jako przykład procesów globalizacyjnych 756

Andrzej S. Grzelakowski, Globalizacja i jej wpływ na rozwój transportu morskiego i globalnych łańcuchów dostaw 769

Agnieszka Hajdukiewicz, Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje 787

Joanna Hawlena, Globalizacja jako wyzwanie i szansa dla transportu lotniczego 804

Dorota Kuder, Justyna Wróblewska, An influence of changes in the traditional factors of production on economic growth of the United States in the years 1979–2007 818

Andżelika Kuźnar, Obrót własnością intelektualną jako element umiędzynarodowienia transferu technologii – skutki dla krajów wysoko rozwiniętych 840

Joanna Michalczyk, Wpływ globalizacji na rozwój polskiego przemysłu spożywczego 856

Joanna Pietrzak, Mechanizmy kreacji bogactwa a nierówności dochodowe i majątkowe 872

Przemysław Skulski, Problemy transparentności na międzynarodowym rynku broni 883